Kapellets historie

 


Slik så kapellet ut rundt 1902

 

 

Kapellet er justøyfolks eiendom. Det ble opprinnelig bygd som bedehus i 1884. 22. januar dette år kom en del menn fra øya sammen og bestemte seg for å bygge huset. John Berge stilte tomt til disposisjon, penger ble samlet inn, nødvendig lån ble tatt opp og huset ble reist i løpet av samme år. Det kostet totalt kr 4200,-.   

Bedehuset ble innvidd 22. nov. 1884 av lærer A. Holbæk med 3-400 mennesker tilstede.

     
Ved århundreskiftet ble det reist spørsmål om å få ombygd bedehuset til kapell. Herredstyret satte seg imot, men takket være iherdig hjelp av prost Kobro og med velvillig bistand fra biskop og departement ble det ved Kongelig resolusjon av 6. desember 1901 gitt tillatelse til å innrede bedehuset til kapell.

Ombygging ble satt i gang; inngangen ble flyttet fra vestlige til østlige endevegg. Sakresti, kjøkken og alterkor fikk plass ved vestveggen. Prekestolen, som før var plassert der inngangen nå er, ble flyttet til sakrestiveggen, og galleriet gjennomgikk også store forandringer.

 


Prost Kobro

     
Kapellet sto ferdig og ble innvidd av biskop Heuch 15. august 1902. Dette betyr altså at kapellet kan feire 100-års jubileum i år.

Snart ble det aktuelt å anlegge kirkegård i tilknytning til kapellet. Tillatelse ble gitt i 1907. Samme år ble den eldste del av kirkegården samt arealet fram til kapellet inkludert opprinnelig kapelltomt skylldelt og innkjøpt av kapellstyret. Skjøte ble imidlertid ikke utstedt, og kapellet fikk først utstedt tinglyst hjemmel på tomta i år 2000. Kirkegården ble innvidd 20. november 1908. I 1909 mottok kapellet en testamentarisk gave slik at det dermed ble gjeldfritt, og det har det vært siden.

 
Biskop Heuch
 
I 1923 ble nytt våpenhus reist, i 1962 ble tårnet fornyet, og i 1984 ble våpenhuset igjen revet og bygget nytt
(m/ bl.a. toalett)

 

 

 

Sidene er laget av
Kristin Engemyr
2002