Årsmelding 2002

Styret har i 2002 bestått av prost Knut A. Eikrem, Astrid Christiansen, Elisabeth A. Dobey, Vigdis Roland, Kaja Nyberg, Øystein Børresen, Anders Thomassen og Lars Bjørn Engemyr. Varamenn har vært Åshild Berg Kaldestad og Håvard Uldahl. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Astrid Christiansen nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth A. Dobey sekretær.

Der er holdt 6 styremøter samt årsmøte i 2002. Kapellstyret har også dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før, så som: Gi forslag til of-ringer samt opptelling av offerpenger. Disse blir nå sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret sørge for utdeling av dåpslys samt en dåpspakke med kassett, sanghefte og plakat til alle dåpsbarn, sørge for utdeling av «Min Kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (5 stykker) om å komme og motta den, invitere til og arrangere fest for konfirmanter med familie etter samtalegudstjenesten. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 30. juni, vi sendte invitasjon til Lucia-gudstjenesten og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken.

Det ble gitt bidrag til søndagskolen. Inntekter fra givertjenesten ble brukt til å dekke de forskjellige utgiftene til menighetsarbeidet.

Året 2002 har i høy grad vært preget av kapellets 100-års jubileum. 14. april sto i søndagskolens tegn. Søndagsskolen før og nå var temaet der det ble sunget søndagsskolesanger av både gammel og ny dato. Det var mye fellessang, solosang av Andreas Østerøy, korsang av godt voksne søndagsskolegutter og samspill av en blåsegruppe sammensatt for anledningen.

Selve jubileumsfeiringen ble lagt til 100-års dagen den 15. august. Til planleggingen ble det nedsatt en komité som besto av kapellstyret samt Signe Thomassen og Thor Olav Govertsen. I alt 6 komitémøter måtte til. Det ble sendt innbydelser til en rekke personer som har hatt en funksjon i kapellet samt til alle justøyfolk. Jubileumsgudstjenesten startet med nesten fullsatt kapell kl 1800 ledet av biskop Skjevesland og prost Eikrem. I tillegg var 4 prester tilstede samt tidligere organister og klokkere. Liturgien ble holdt i gammel stil også med den gamle klokkerbønnen og flere av festdeltakerne var kledd i antrekk fra fordums tider. Gudstjenesten ble også beriket med sang og spill, solosang av Kaja Nyberg og korsang av et 4-stemt blandetkor av justøyfolk i sin beste alder som noe motvillig ble kalt ”prosjektkoret”. Preludium og postludium ble spilt av en blåsekvartett med Liv Berit Heia Holm, Elisabeth A. Dobey, Kristin og Cathrine Engemyr. Etter gudstjenesten var det festmiddag på Brekkekjær. Det ble et stilfullt arrangement ledet av ordfører og justøygutt Odd Steindal som toastmaster. Kapellstyrets leder ga et historisk resymé, Margaret Seterøy hadde prolog og videre sto 7-8 personer på talerlista. Det var fellessang, sang av prosjektkoret samt spilling av blåsegruppa. Trygve Nordstrand og Alfred Mæbø ble hedret for sitt lange virke i kapellstyret. Takket være god ofring i kapellet samt en generøs pengegave gikk arrangementet økonomisk i balanse.

I forbindelse med jubileet ble det produsert t-skjorter for salg med motiv av Justøya og kapellet.

Vedlikeholdsutgifter på kapellet ble heller beskjedne i 2002. Luka i tårnet er fikset, og det er kjøpt inn ny støvsuger samt ny vannpumpe i kjelleren. Det er bestemt å anskaffe nye portierer til koret. Siden kapellet er erklært verneverdig ble det ingen enkel prosess, men biskopen har godkjent et alternativ som vi er i ferd med å anskaffe.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 27. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Oppslut-ningen var relativt bra, men det hadde vært enda hyggeligere med flere. For at bygningen skulle ta seg bra ut til jubileet hadde vi også en ekstra dugnad 26. juni da huset ble skrubbet og vasket utvendig. 6. august ble det også tatt et tak med vasking av de koblede vinduene både utvendig, innvendig og imellom samtidig som gardinkappene ble hengt på plass.

Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 21 i tallet.

Årets sommerbasar som er kapellets viktigste inntektskilde innbrakte ca. kr 31 000. Til jubileet ble det som nevnt gitt en generøs gave på kr 10 000. Til jul ble et flott juletre gitt av Sigurd Hortemo. Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Etter at Fylkesmann og bispekontor var konsultert ble det ved forrige årsmøte gitt en rådgivende avstemning om hvorvidt medlemmer av Den Evangelisk Lutherske Frikirke skulle få stemmerett ved årsmøtet samt adgang til å bli valgt inn i kapellstyret. 10 stemte for og 3 imot. På styremøte 23. januar ble dette vedtatt og formulert slik i kapellets statutter: ”Stemmerett på årsmøtet har enhver som er over 18 år, som bor innen Justøy kapelldistrikt og som tilhører Den Norske Kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Samme regler gjelder for å være valgbar til styret”. ”Antall medlemmer fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke skal være begrenset til 2”.

Kapellet er blitt et populært sted for vielser. Kapellets rolle i den sammenheng er tatt opp og resultert i følgende beslutning: En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet.

I løpet av året har kapellet fått sin egen hjemmeside på internett. Kristin Engemyr har laget siden som gir en del aktuell informasjon om kapellet. Siden har adresse: http://www.home.no/justoy.kapell. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk.

Aktiviteten i kapellet startet med julefest for voksne 5. januar som de yngres foreninger på øya sto for. En mannsgruppe fra øya stilte opp og dannet kor som en fin opptakt til jubileumsfeiringen.

Det er holdt 18 gudstjenester inklusiv Jubileumsgudstjeneste og Luciafest i kapellet i 2002 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet. Biskop Olav Skjevesland, prost Knut A. Eikrem, kapellan Einar Ekerhovd, barne-og ungdomsprest Håvard E. Dahl samt vikarprestene Per Inge Haavik og Torhild Farstad Dahl har forrettet. Håvard E. Dahl sto for årets konfirmantundervisning, mens Einar Ekerhovd hadde selve konfirmasjonen. Klokker har vært Kristin Due-Tønnessen. Jostein Berg har vært organist Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. Disse har også møtt på kapellstyremøtene. Astrid Christiansen har besørget vasking.

I løpet av året er det forrettet 1 vielse og 4 barn er båret til dåpen. Ved konfirmasjonen den 12. mai ble 3 jenter og 2 gutter konfirmert. En begravelse og to bisettelser er forrettet. Sommerbasaren ble holdt torsdag 18. juli. De yngres foreninger som hittil har hatt ansvaret for basaren samt for juletrefesten for voksne har nå sagt fra seg dette ansvaret. Dette må derfor kapellstyret heretter stå for. Men vi er avhengig av god støtte fra de samme menneskene som hittil har stått for dette alene.

I tillegg til søndagskolefesten og feiringen av 100-års jubileet har en gruppe av Flekkerøyguttene besøkt oss med et gildt sangmøte. Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester. Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. Ved årets julaftensgudstjeneste som etter sterkt ønske endelig ble holdt kl 1600 stilte igjen øyas blandetkor opp, nå under navnet kapellkoret, og beriket gudstjenesten med flott sang.

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                

Justøy 12. januar 2003.
Lars Bjørn Engemyr