Årsmelding 2003

Styret har i 2003 bestått av prost Knut A. Eikrem, Elisabeth A. Dobey, Vigdis Roland, Tone Thomassen, Øystein Børresen, Anders Thomassen, Håvard Uldahl og Lars Bjørn Engemyr. Varamenn har vært Åshild Berg Kaldestad og Elisabeth Thorjussen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Vigdis Roland nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth A. Dobey sekretær.

Der er holdt 6 styremøter samt årsmøte i 2003. Kapellstyret har også dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før, så som: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Disse blir nå sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min Kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (2 stykker) om å komme og motta den. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 7 stykker. Vi inviterte til og arrangere fest for konfirmanter med familie på Brekkekjær etter samtalegudstjenesten. Konfirmantene fikk boken ”Jabesbønn” som gave. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 30. juni, vi sendte invitasjon til Lucia-gudstjenesten og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 19 i tallet.

Inntekter fra givertjenesten ble brukt til å dekke de forskjellige utgiftene til menighetsarbeidet.

Vedlikeholdsutgifter på kapellet ble heller beskjedne i 2003. Nye portierer er etter godkjenning av høyere myndigheter anskaffet og hengt på plass. De gamle portierene er gitt til Høvåg nye bedehus, så de kan komme til nytte der. På kjøkkenet er det kommet opp anretningshyller for mat ved tilstelninger med bevertning. Det er kjøpt inn 2 traller til bruk på kirkegården. Disse vil bli satt ut til våren. I våpenhuset er det mye utstyr til søndagskolen som trenger lagerplass. Det er nå bestemt å bygge skap der for lagring av dette og annet utstyr for kapellet. Skapene som skal falle best mulig i stil med resten av innredningen der skal lages i nær fremtid. Videre er det bestemt å skifte lås i ytterdøra og føre kartotek over utlånte nøkler. Det har vært foreslått å utvide veien over mot kirkegården av hensyn til brøyting. Men kapellstyret har bestemt at dette ikke skal gjøres for å unngå økt bilkjøring og stygge sår i fjellet etter sprengning.

Jubileumskoret som ble dannet i anledning av kapellets 100-års feiring under ledelse av Kaja Nyberg har fortsatt sin virksomhet nå under betegnelsen kapellkoret. Det har beriket oss med vakker sang ved flere anledninger.

Astrid Christiansen som har virket som pedell i en årrekke har nå dessverre sagt opp. Det blir ikke lett å erstatte henne, men den som kunne tenke seg jobben eller vet om noen aktuelle personer bes kontakte kapellstyret.

En musikkgruppe under ledelse av Lars Moen benyttet kapellet i sommer til opptak av en cd med kirkemusikk.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 26. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Oppslutningen var relativt bra, men det hadde vært enda hyggeligere med flere, så vi oppfordrer til å bli med, og ta med en venn.

Årets sommerbasar som er kapellets viktigste inntektskilde innbrakte nesten. kr 36 000 som er ny rekord. Kommunens leieinntekter beløper seg til kr 15000,-. Flere som døde dette året ønsket gave til kapellet istedenfor blomster. Ved disse begravelsene/bisettelsene ble det totalt gitt over kr 20000,-. Til jul ble et flott juletre gitt som gave av Hans Otto Espegren fra Birkenes. Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Vi minner om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har adresse: http://www.home.no/justoy.kapell

Det er holdt 16 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2003 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Prost Knut A. Eikrem, kapellan Einar Ekerhovd, barne- og ungdomsprest Håvard E. Dahl samt vikarprestene Torhild Farstad Dahl, Olav Nicolaisen, Tore Gullaksen og Bjarne Imenes har forrettet, i tillegg har Inger Øybekk og Maren Gullaksen holdt preken.. Håvard E. Dahl sto for årets konfirmantundervisning og konfirmasjon. Klokker har vært Kristin Due-Tønnessen med Astrid Christiansen som vikar. Jostein Berg har vært organist. Her har Knut Ribe, Yngve Mathisen og Mons Leidvin Takle virket som vikarer. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Astrid Christiansen har besørget vasking. Gudstjenestene har ofte vært fulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er det forrettet hele 5 vielser og 4 barn er båret til dåpen. Ved konfirmasjonen den 11. mai ble 2 jenter konfirmert. 2 begravelser og 5 bisettelser er forrettet, i tillegg er en begravelse forrettet fra Vestre Moland kirke.

Julefest for voksne 5. januar samt sommerbasaren torsdag 17. juli er avviklet som årlige foreteelser. De unges forening i samarbeid med kapellstyret har stått for gjennomføringen

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester. Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember.

Sander Tønnessen har stilt opp hver mandagskveld og holdt bibeltimer som har vært til berikelse for mange. Videre har det vært 8 sang- og temakvelder som Vigdis Roland, Kaja Nyberg og Signe Thomassen som møtekomité har stått for. Mette og Roy Sørensen, Torunn og Tor Arild Fosse, Janne og Paul Roland, Einar Ekerhovd og Sander Tønnessen har deltatt. Kapellkoret har vært et viktig innslag, og Knut Ribe har trofast vært å finne bak pianoet. Damene har stått for servering av frukt ved disse samlingene. Vi ser tilbake på et aktivt år for kapellet. 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.

Justøy 11. januar 2004
Lars Bjørn Engemyr