Årsmelding 2004

Styret har i 2004 bestått av prost Knut A. Eikrem (Kathrine Tallaksen Skjærdal) , Elisabeth  A. Dobey, Åshild Berg Kaldestad, Tone Thomassen, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Håvard Uldahl og Lars Bjørn Engemyr. Varamenn har vært Marit Govertsen og Grethe Gullaksen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Åshild Kaldestad nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth A. Dobey sekretær.

Der er holdt 7 styremøter samt årsmøte i 2004. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før, så som: Gi forslag til of-ringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir nå sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min Kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (7 stykker) om å komme og motta den. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 10 stykker. Dette omfattet i 2004 5.-klassinger både skoleårene 2003/2004 og 2004/2005.Vi inviterte til og arrangerte fest for konfirmanter med familie på Brekkekjær etter samtalegudstjenesten. Konfirmantene fikk boken ”Jabesbønn” som gave. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 27. juni, vi sendte invitasjon til Lucia-gudstjenesten og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 16 i tallet.

Inntekter fra givertjenesten ble brukt til å dekke de forskjellige utgiftene til menighetsarbeidet.

Av vedlikehold og forbedringer i kapellet dette året må spesielt nevnes skapene i våpenhuset. Disse har Roar Kjær-Olsen satt opp på dugnad, et arbeid kapellstyret er svært godt fornøyd med. Kapellstyret har kun dekket materialutgifter med kr 5000,-. Videre er det skiftet lås i ytterdøra. Nøklene er nummerert og kassereren fører kartotek over utlånte nøkler. Etter at det har vært klaget på lyden fra høytaleranlegget har vi nettopp installert nytt anlegg som vi holder på å prøve ut. Dette har en verdi på nesten 30 000,- så vi håper det vil virke tilfredsstillende i en årrekke. Overhead er innkjøpt og dørmatte utenfor, en liten hylle er kommet opp på WC, og i våpenhuset er det hengt opp foto av prinsesse Ingrid Alexandra med takk fra slottet til Justøy søndagskole for oppmerksomhet ved prinsessens dåp. Kapellets forsikringer er justert.

Kapellstyret har dette året også vært opptatt av kirkegården og kapellets tomt. Ifølge Lillesand kommunes kartverk var kommunen eier av kapellets tomt samt hele kirkegården. Dette er feil. Kapellet eier hele tomta fra den gamle bygdeveien ved kapellet og hele arealet til og med den eldste delen av kirkegården. Etter oppgang av tomta og flere møter erkjenner kommunen dette og akter å rette opp kartet ved neste kartrevisjon til våren. For øvrig kunne kommunen tenke seg å overta hele kirkegården uten vederlag og legge den under fellesrådet, men kapellstyret akter ikke å gi den fra seg.

Kapellstyret har også hatt ønske om å frede den gamle kirkegården så ikke gamle gravminner skal fjernes og med det en del av øyas historie. Ifølge kirkekontoret lar dette seg dessverre ikke gjøre da  kirkegården ikke har ligget uberørt lenge nok. Men det er kapellstyrets ønske at eierne av gravfestene ikke fjerner gravstøtter. En god del av gravstøttene mangler for øvrig bolting. Kanskje kan kapellstyret virke som en koordinator i den sammenheng. Vi ønsker også å få registrert eierne av gravfestene. Vi er takknemlig om noen kan bistå med det, da slike opplysninger ikke gis fra kirkekontoret.

Veien inne på den gamle kirkegården er temmelig gjengrodd. Kapellstyret har vedtatt å skyfle vekk det øverste laget og erstatte med ny singel/grus. Vi håper å få gjort det kommende vår.

Etter klager på parkering av store biler ved kirkegården har kapellstyret vurdert å sette opp skilt ved parkeringsplassen. Dette må i så fall være etter utførelse godkjent av veivesenet. Kapellstyret har foreløpig valgt å ta saken opp med de det gjelder og håper de kritikkverdige parkeringene opphører med det.

I fjor ble det kjøpt inn to traller til bruk på kirkegården. I løpet av året er den ene av dem blitt borte, så hvis noen har sett den bes de melde fra til kapellstyret.

Etter at Astrid Christiansen sluttet som pedell har kapellstyrets medlemmer besørget rengjøring sammen med kirketjenerfunksjonen. Hvis noen kunne tenke seg jobben eller vet om noen aktuelle personer bes de kontakte kapellstyret.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 24. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Oppslut-ningen var relativt bra, men det hadde vært enda hyggeligere med flere, så vi oppfordrer til å bli med, og ta med en venn.

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har adresse:  http://www.home.no/justoy.kapell.

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar som er kapellets viktigste inntektskilde innbrakte hele 40 000 kroner som er ny rekord. Fellesrådets leieinntekter beløper seg til kr 15000,-. Pengegaver fra tidligere Justøyfolk er mottatt med kr 3000. Til jul ble et flott juletre gitt som gave av  Hans Otto Espegren fra Birkenes. Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Det er holdt 16 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2004 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem, kapellanene Einar Ekerhovd og Katrine Tallaksen Skjærdal, barne-og ungdomsprest Håvard E. Dahl samt vikarprestene Thor Oustorp, Olav Nicolaisen og William Bøhler. Håvard E. Dahl sto for årets konfirmantundervisning og konfirmasjon. Klokker har vært Kristin Due-Tønnessen med Astrid Christiansen som vikar. Jostein Berg har vært organist. Her har Tim Harry Blomberg og Johan Varen Ugland virket som vikarer ved begravelser og vielser. Kirketjenerfunksjonen samt rengjøring av kapellet har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært fulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er det forrettet 2 vielser og 1 kirkelig velsignelse og 3 barn er båret til dåpen. Ved konfirmasjonen den 9. mai ble 6 personer konfirmert. 5 begravelser og 1 bisettelse er forrettet.

Julefest for voksne 4. januar samt sommerbasaren torsdag 15. juli er avviklet som årlige foreteelser. Kapellstyret har stått for gjennomføringen med god hjelp av de unges forening.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester. Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. 21. november ble det invitert til advent-/jule-/sangkveld med sang og musikkrefter vesentlig fra øya, også innslag av klarinettgruppe fra Lillesand skolekorps samt allsang. Sang av kapellkoret samt solosang av Kaja Nyberg og Anders Thomassen har vært kjærkomne innslag ved flere anledninger. Sangkvelder slik vi hadde foregående år har dessverre ikke latt seg gjennomføre dette året. Det er et ønske om at de kan gjenopptas kommende år.

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 Justøy 9. januar 2005.  
Lars Bjørn Engemyr