Årsmelding 2005

Styret har i 2005 bestått av prost Knut A. Eikrem (Kathrine Tallaksen Skjerdal) , Elisabeth  A. Dobey, Åshild Berg Kaldestad, Grethe Gullaksen, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Håvard Uldahl og Lars Bjørn Engemyr. Varamenn har vært Tone Thomassen og Elisabeth Thorjussen. Grethe Gullaksen har et års permisjon fram til sommeren. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Åshild Kaldestad nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth A. Dobey sekretær.

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2005. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før, så som: Gi forslag til of-ringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min Kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (4 stykker) om å komme og motta den. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 6 stykker. Vi inviterte til og arrangerte fest for konfirmanter med familie på Brekkekjær etter samtalegudstjenesten. Konfirmantene fikk boken ”En helt alminnelig disippel” som gave. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 26. juni, vi sendte invitasjon til Lucia-gudstjenesten og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 16 i tallet.

Inntekter fra givertjenesten ble brukt til å dekke de forskjellige utgiftene til menighetsarbeidet.

I løpet av året er høytaleranlegget prøvd ut. Den opprinnelige myggen som ikke virket tilfredsstillende er byttet ut med bøyle. Mixebordet er flyttet opp på galleriet ved siden av orgelet så det blir bedre kontakt med de trådløse mikrofonene. Endelig etter kontakt med leverandøren er vi blitt orientert om en spesiell innvendig innstilling. Etter at denne innstillingen er utført ser det ut til at problemene er løst, så anlegget fungerer tilfredsstillende.

Mange har vært engstelige for å ta ned og sette opp lemmene foran korvinduene. Nå er disse lemmene fjernet. Isteden er det satt opp sikkerhetsglass som er montert permanent av Roar Kjær-Olsen.

Utgifter til forsikring har med tiden blitt ganske betydelige. På forrige årsmøte ble det av kirketjeneren i Lillesand kirke foreslått å tegne forsikring i KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap). Dette har vi nå gjort og det halverer faktisk forsikringspremien.

På kjøkkenet er det montert lysarmatur og dobbel stikkontakt på veggen under overskapet.

I løpet av året er det kjøpt inn 20 stk. ”Salmer 97”. Sannsynligvis trenger vi flere.

Kapellstyret har hatt et sterkt fokus på kirkegården i året som er gått. Eierforholdet til den gamle kirkegården var problematisk. Kommunen mente de var eier. Dette er påvist feil, noe som kommunen innrømmer. Den gamle kirkegården til og med barnegravene er kapellets eie. Det samme er hele området fra kirkegården til den gamle bygdeveien der kapellet står. Kommunen skal rette dette opp ved neste kartrevisjon.

Kapellstyret har hatt til hensikt å renovere veien på den gamle kirkegården. Dette har vi nå gått ifra, idet den gamle delvis gjengrodde veien harmonerer bedre med en gammel kirkegård.

Vannproblemene på den gamle kirkegården har vært betydelige, spesielt på den delen som er i kommunens eie. Stell og planting i bedene har vært nesten umulig. Kapellstyret har hatt grøfting rundt kirkegården i tankene. Henvendelse om dette er gjort til kirkekontoret som igjen har hatt kontakt med kommunen. Kommunen har gitt positive signaler om å få kostnader inn på kommunens budsjett. Entreprenør har vært på befaring og gitt prisoverslag på grøfting samt oppsetting av gjerde til erstatning for det gamle som er ødelagt. Kapellstyrets medlemmer vil på sin side bidra med nødvendig rydding av kratt. Hva resultatet fra kommunen blir gjenstår det å se.

Kapellstyret har særlig hatt fokus på bevaring av gravminnene på den gamle kirkegården. Gravstein har blitt borte, og siden det nå er på trappene med påbud om bolting, er det fare for at enda flere kan forsvinne. Dette ser vi på som meget uheldig. Kirkegården med de gamle gravminnene er en kulturskatt for Justøya som bør bevares. Både kirkekontor og departement er kontaktet med henblikk på freding. Men dette virker nesten umulig. Ifølge Helge Klingberg i departementet er ikke kirkegården gammel nok, dessuten er den fortsatt i bruk for urnenedsetting. Kapellstyrets medlemmer har så gått i gang med å kontakte festere av gravstedene direkte. De fleste festerne av den gamle kirkegårdens 175 gravsteder med gravstein er oppringt og oppfordret til å bidra med bevaringen av sine gravminner. Et mindre antall har vi ikke klart å oppspore. Stort sett er vi møtt med en positiv respons. De fleste er enig i at kirkegården bør bevares. Oppslag med oppfordring om bevaring er også slått opp på kirkegården og i kapellets plakatmonter. Dessuten har det vært omtale i Lillesandsposten. Før noen eventuelt har til hensikt å fjerne gravstein oppfordres det til å kontakte kapellstyret, så kan vi kanskje være behjelpelige med å finne en løsning.

Etter at Astrid Christiansen sluttet som pedell har kapellstyrets medlemmer besørget rengjøring sammen med kirketjenerfunksjonen. Men fra mai av har Fredrikke Nyberg hatt dette som jobb, så kapellstyret har fått avlasting fra denne oppgaven. Hun lønnes via kirkekontoret, kostnadene refunderes av kapellstyret.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 23. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Oppslut-ningen var heller beskjeden, det hadde vært enda hyggeligere med flere, så vi oppfordrer til å bli med, og ta med en venn.

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har adresse:  http://www.home.no/justoy.kapell.

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar som er kapellets viktigste inntektskilde innbrakte ca 38 000 kroner som er tett opp mot forrige års rekord. Fellesrådets leieinntekter beløper seg til kr 15000,-. Pengegaver etter en bisettelse og fra en eldre Justøy-beboer er mottatt med kr 22000. Til jul ble et flott juletre gitt som gave av  Hans Otto Espegren fra Birkenes. Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Det er holdt 17 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2005 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem, kapellan Katrine Tallaksen Skjerdal, barne-og ungdomsprest Håvard E. Dahl samt vikarprestene Olav Nicolaisen og William Bøhler. Håvard E. Dahl sto for årets konfirmantundervisning og konfirmasjon. Kristin Due-Tønnessen sluttet 10. april   som klokker etter mange års tjeneste. Etter det har klokkerfunksjonen vært utført på frivillig basis av Kaja Nyberg, Tone Thomassen og Lars Bjørn Engemyr. Jostein Berg har vært organist med Berit Håvik Nilsen som vikar. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er det forrettet 3 vielser og 4 barn er båret til dåpen. Ved konfirmasjonen den 9. mai ble 2 gutter konfirmert. 4 begravelser og 2 bisettelser er forrettet.

Julefest for voksne 2. januar samt sommerbasaren torsdag 14. juli er avviklet som årlige foreteelser. Kapellstyret har stått for gjennomføringen med god hjelp av de unges forening.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester. Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. 2 serier med bibeltimer er holdt i kapellet dette året. Første serie i mai/juni var ved William Bøhler, den andre i oktober/desember med Markus Lange. Det var bra oppslutning om disse bibeltimeseriene, særlig om sistnevnte. Markus Lange vil også fortsette med bibeltimer i 2006 da det blir samlinger på onsdagskveldene

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 

Justøy 8. januar 2006.  

Lars Bjørn Engemyr