Årsmelding 2006.

Styret har i 2006 bestått av prost Knut A. Eikrem som er representert ved Kathrine Tallaksen Skjerdal, Åshild Berg Kaldestad, Elisabeth Thorjussen, Grethe Gullaksen (permisjon), Anders Thomassen, Øystein Børresen, Håvard Uldahl og Lars Bjørn Engemyr. Varamenn har vært  Elisabeth  A. Dobey og Odd Steindal. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Åshild Berg Kaldestad nestleder, Anders Thomassen kasserer og Håvard  Uldal / Elisabeth Thorjussen sekretær.

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2006. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (6 stykker) om å komme og motta den. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 3 stykker. Vi inviterte til og arrangerte fest for konfirmanter med familie på Brekkekjær kvelden før samtalegudstjenesten. Konfirmantene fikk boka ”En helt overkommelig bibel” som gave. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 2. juli og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 17 i tallet.

Inntekter fra givertjenesten ble brukt til å dekke de forskjellige utgiftene til menighetsarbeidet.

Utdeling av ”Min egen kirkebok” til 4-åringene har vanligvis skjedd ved gudstjenesten i mars. I år ble det forskjøvet til Palmesøndag. For fremtiden vil imidlertid utdelingen skje ved gudstjenesten i februar, da denne søndagen synes best egnet på grunn av søndagenes tekster.

Det er reist spørsmål om å droppe høytidsgudstjenestene 2. jule-/påske-og/pinsedag. Men kapellstyret har bestemt å holde på den gamle tradisjonen så vi ikke skal miste høytidsgudstjenestene i kapellet.

Etter forrige årsmøte ble det reist spørsmål om eventuell forhåndsstemming ved kapellstyrevalget. Men det er bestemt at slik forhåndsstemming fremdeles ikke skal være mulig.

Arbeid og vedlikehold av kapellet i året som er gått: Hele kapellet ble vasket utvendig i forbindelse med dugnaden. Videre er det gjort malingsarbeider også på dugnad. Hele sørveggen samt tårn og østgavl er malt. Nordvegg og vestgavl som ikke var så trengende gjenstår. Vi håper å få dette også gjort kommende år. Vinduene i sørveggen var i dårlig forfatning. Roar Kjær-Olsen holder på å sette disse i skikkelig god stand. Kirkegårdsporten til den gamle kirkegården er blitt rustbehandlet og malt.

Vannproblemene på den gamle kirkegården er fremdeles like ille. Kirkekontoret er klar over det og har kontaktet kommunen. Grøftingsplaner ligger visst på is i påvente av bevilgninger.

Bevaring av de gamle gravminnene ser vi fortsatt på som svært viktig, selv om direkte freding ser nokså håpløst ut. Etter fjorårets aksjon der de fleste festerne ble oppringt ser det ut til at det er stor vilje til bevaring. Kirkekontoret skal også informere kapellstyret hvis det oppstår problemer. Ellers har kirkekontoret besørget bolting av nesten samtlige gravstein. Noen ganske få synes uteglemt.

Etter en problematisk innkjøringsperiode fungere nå høytaleranlegget tilfredstillende. Den trådløse bøylen er også skiftet ut med en som er litt mindre synlig.

I løpet av året er det kjøpt inn ytterligere 20 stk. ”Salmer 97”.

For å arkivere referatene fra styremøtene er det kjøpt inn en USB-penn som benyttes i tillegg til papirkopier.

Fredrikke Nyberg besørget rengjøring av kapellet fram til sommeren, men etter den tid har kapellstyrets medlemmer igjen stått for det. Nå ser det imidlertid ut til at vi kan få i stand en ny avtale så vi kan avlastes for dette.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 22. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute samtidig med at utvendig husvasking startet. Oppslutningen var bedre enn foregående år. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har adresse:  http://www.home.no/justoy.kapell.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi fått inn en liten spalte fra kapellet.

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar som er kapellets viktigste inntektskilde innbrakte ca 37 000 kroner som er nesten like bra som fjorårets resultat. Dameforeningen arrangerte loppemarked på Brekkekjær 27. mai, og dette innbrakte ca 11500 kroner. Flott prestert! Fellesrådets leieinntekter beløper seg til kr 15 000,-. Pengegave etter bisettelse er også mottatt. Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Det er holdt 19 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2006 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem, kapellan Katrine Tallaksen Skjerdal, barne-og ungdomsprest Håvard E. Dahl som fast tilsatte samt vikarprestene Bernt Olav Karlsen, Svein Arve Egeland og Sigurd A. Svendsen. I tillegg har vi hatt besøk av Leif Møller Stray, Knut Tallaksen, Anne Grete Spæren Rørvik, Elin Ann Øvensen og Tore og Maren Gullaksen. Håvard E. Dahl sto for årets konfirmantundervisning og konfirmasjon. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Tone Thomassen, Astrid Christiansen, Kaja Nyberg og Lars Bjørn Engemyr. Nå er det kun de to sistnevnte igjen. Flere interesserte må gjerne melde seg. Jostein Berg har vært organist. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er 6 barn båret til dåpen. Ved konfirmasjonen den 14. mai ble 2 jenter og 2 gutter konfirmert. 1 begravelse og 2 bisettelser er forrettet.

Julefest for voksne lørdag 7. januar samt sommerbasaren torsdag 13. juli er avviklet som årlige foreteelser. Kapellstyret har stått for gjennomføringen med god hjelp av dameforeningen. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær til inntekt for kapellet var en ny foreteelse.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester. Kapellstyret har tatt på seg kostnadene ved søndagskolens juletrefest på grendehuset.

Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. Markus Lange fortsatte med bibeltimer på vårparten, men disse ble på høsten flyttet til hjemmemøter. 30. nov. hadde vi et sang-og  musikkmøte med venner fra Høvåg og 10. des. sang vi julen inn. Vi håper å få til flere arrangementer i kapellet kommende år.

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

Justøy 14. januar 2007.    

Lars Bjørn Engemyr