Årsmelding 2007  
     
 

Styret har i 2007 bestått av prost Knut A. Eikrem som har vært representert ved Kathrine Tallaksen Skjerdal eller Svein Arve Egeland, Åshild Berg Kaldestad, Elisabeth Thorjussen, Helen Reiersen, Bente Håbesland, Anders Thomassen, Øystein Børresen og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært  Lillian Sandnes og Arne Pross Thomassen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Åshild Berg Kaldestad nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth Thorjussen sekretær.

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2007. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (4 stykker) om å komme og motta den. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 5 stykker. Vi inviterte til og arrangerte fest for konfirmanter med familie på Brekkekjær. Konfirmantene fikk boka ”En helt overkommelig bibel” som gave. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 1. juli og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 17 i tallet.

Utdeling av ”Min egen kirkebok” til 4-åringene ble i fjor fastsatt til gudstjenesten i februar på grunn av prekentekstens innhold. Kommende år vil utdelingen allikevel bli i mars, også av samme grunn.

Givertjenesten ga mindre utbytte i 2006 enn årene før. Den ble derfor sløyfet i 2007. Det er et spørsmål om eller når den skal innføres igjen.

Arbeid og vedlikehold av kapellet i året som er gått: Utvendig maling av kapellet ble fullført på dugnad. Dette gjaldt nordvegg og vestgavl samt alle dørene. Dessuten har Roar Kjær-Olsen restaurert vinduene i sørveggen.

Veien over mot kirkegården har fått et lag grus så den er blitt jevnere.

Vann og kloakkforholdene for kapellet er ikke helt tilfredstillende. Av den grunn er det gitt beskjed til rørlegger Sundsdal om eventuelt å komme i betraktning ved fremtidig utbygging av vann og kloakknettet på øya.

Oppvaskmaskinen på kjøkkenet er skiftet ut. Den gamle var en vanlig husholdningsmaskin, mens den nye tilfredstiller de krav som settes til offentlig bruk.

Nye dåpshåndkler av mindre format er kjøpt inn samt flere like kleshengere i våpenhuset.

Kristin Engemyr er nå engasjert som renholder i kapellet. For å få lønnet henne er nå kapellet registrert i Brønnøysundregistrene som forening.

Vannproblemene på den gamle kirkegården er forhåpentligvis i ferd med å bli løst. Kommunen har bevilget penger. På dugnad har vi ryddet skog på begge langsidene slik at Dag Ødegård har kunnet grave. Han har gravd grøfter og drenert langs hekken på begge sider så langt han har kunnet rekke fra utsiden. Når det tørker opp til våren/sommeren vil han fullføre så pårørende forhåpentligvis skal kunne stelle gravene sine uten problemer. Nytt gjerde må også opp der det gamle ligger nede.

Kirkekontoret har besørget bolting av de aller fleste gravsteinene. Noen ganske få er uteglemt, men beskjed om dette er gitt til kirkekontoret, slik at firmaet som sto for boltingen kan få tatt det som er glemt.

Det har også vært ønskelig å få lagt inn strøm i kirkegårdsbua. Mulighet for å få strøm fra telebua like ved er undersøkt, men avslått. Tilbud fra Agder Energi for framføring av strømledning til yttervegg i bua lyder på kr 34000,-. Videre elektriske installasjoner kommer i tillegg. Dette synes alt for dyrt. Andre muligheter bør sjekkes.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 14. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Oppslutningen var ganske bra. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har adresse:  http://www.home.no/justoy.kapell

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en liten spalte fra kapellet.

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar som er kapellets viktigste inntektskilde ga et godt resultat. Det samme gjorde loppemarkedet på Brekkekjær 19. mai som dameforeningen på øya sto for. Flott innsats! Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med.

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Hjelp har vi også fått av Tom Larsen som har ryddet snø ved kapellet, av Jan Christiansen som har gitt juletre og av flere som har vært med på ryddingen rundt kirkegården.Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Justøyas to eldste som begge har lang fartstid i kapellstyret fylte 100 år i 2007. Fra kapellstyret fikk Sverre Syvertsen en blomsteroppsats samt et innrammet foto av kapellets kirkeskip som han selv er mester for, mens Trygve Nordstrand som har vært i kapellstyret i 32 år fikk blomsteroppsats samt innrammet foto av kapellet.

Det er holdt 16 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2007 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem, prostiprest Bernt Olav Karlsen, barne-og ungdomsprest Håvard E. Dahl som fast tilsatte samt vikarprest Svein Arve Egeland. I tillegg har vi hatt besøk av Sigurd A. Svendsen, Kristen Edvard Skaar, Bjarne Imenes og Alf Ådnevik. Håvard E. Dahl sto for årets konfirmantundervisning og konfirmasjon sammen med Svein Arve Egeland. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Kaja Nyberg, Øystein Sundvoll og Lars Bjørn Engemyr. Nå er det kun de to sistnevnte igjen. Flere interesserte må gjerne melde seg. Jostein Berg har vært organist. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er det forrettet en vielse og 4 barn er båret til dåpen. Ved konfirmasjonen den 13. mai ble 2 jenter og 3 gutter konfirmert. Det har vært en urnenedsettelse med seremoni i kapellet, ingen begravelser.

Julefest for voksne søndag 7. januar samt sommerbasaren torsdag 12. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær til inntekt for kapellet ble avviklet for andre gang.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester.

Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. Rune Østerberg hadde to møteserier over 7 onsdager på våren med temaene ”Gudsforhold” og ”Menigheten” samt en bibeltimeserie over Efeserbrevet på høsten, også over 7 onsdager. 16. desember sang vi julen inn med assistanse av både organist Jostein Berg og Lillesand Skolekorps. Vi håper å få til flere arrangementer i kapellet kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 

 

 

 

Justøy 13. januar 2008.  

 

Lars Bjørn Engemyr