Årsmelding 2008  
     
 

Styret har i 2008 bestått av prost Knut A. Eikrem som delvis har vært representert ved Kathrine Tallaksen Skjerdal , Elisabeth Thorjussen, Helen Reiersen, Bente Håbesland, Lillian Sandnes, Anders Thomassen, Øystein Børresen og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært  Ole Roland og Arne Pross Thomassen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth Thorjussen sekretær.

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2008. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lillesand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (4 stykker) om å komme og motta den. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 7 stykker. Den tradisjonelle festen for konfirmanter med familie falt bort i og med at det ikke var konfirmanter, ei heller konfirmasjon, i kapellet dette år. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 29. juni og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 16 i tallet.

Utdeling av ”Min egen kirkebok” til 4-åringene ble i 2008 foretatt ved gudstjenesten i mars på grunn av prekentekstens innhold. Kommende år vil utdelingen bli i februar, av samme grunn.

Arbeid og vedlikehold av kapellet i året som er gått:

På den gamle kirkegården er det gjort omfattende arbeider. Først var en dugnadsgjeng i sving og ryddet skog langs nord og vestsiden av kirkegården. 2-300 dugnadstimer gikk med til det. Deretter har Dag Ødegård gravd dreneringsgrøfter langs kirkegården for å få ut overvannet. Til slutt har firmaet Søndergaard satt opp nytt gjerde der det gamle var brukket ned. Kostnadene med graving og gjerde har kommunen tatt, mens dugnadsarbeidet har kapellstyret tatt seg av med god hjelp av frivillige på øya. Til våren skal det jevnes og såes. Nå kan igjen pårørende få stelt gravene sine på en skikkelig måte.

I forbindelse med arbeidene på kirkegården har kapellstyret besørget en utvidelse av parkeringsplassen ved kirkegården, så det skal bli bedre parkeringsmuligheter ved begravelser.

Det har lenge vært et ønske å få belysning langs veien til kirkegården. Det har vi nå fått til. På dugnad har kapellstyret gravd og lagt ned strømkabel i veien. Så har Sverre Tønnessen i firmaet Reidar Tønnessen montert og lagt inn strøm i tre lykter langs veien. Lyset blir regulert ved tidsbryter. Nå kan folk også i mørketiden parkere ved kirkegården og gå til kapellet uten å snuble i mørket.

Det store runde vinduet på galleriet var i en dårlig forfatning. Glassmester Arnt Georg Johannessen ble satt på jobben med å restaurere det. Etter et omfattende arbeid er det blitt nesten som nytt igjen.

Antipendiet, tøystykket rundt alteret er det på tide å skifte ut. Nå skal det skje. Stoff er tatt ut, godkjent av biskopen og bestilt. Men lang bestillingstid gjorde at det ikke kunne realiseres før jul. Men i løpet av våren skal det være på plass. 

Leie av lydanlegg til utebruk til gudstjenesten på Hammervoll er etter hvert blitt en betydelig utgift. Kapellstyret har derfor besluttet å skaffe eget anlegg. Undersøkelser er gjort i samråd med organist, så vi regner med å skaffe det til veie for kommende sesong.

Stadig økende behov for kopiering av kunngjøringer av ulik slag har gjort det nødvendig for kapellstyret å gå til innkjøp av egen kopimaskin.

På kjøkkenet er nye gardiner kommet på plass.

Pianoet er i høst blitt stemt.

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 19. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Kirkegårdsbua og utedoen ble samtidig malt. Maling fikk vi fra kirkekontoret, mens vask ble gjort på dugnad av kapellstyret på forhånd. Representanter fra den yngre garde var denne gangen med på dugnaden, og kapellstyret besørget pølsegrilling til måltidet. Oppslutningen var ganske bra. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

Vi minner om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har ny adresse:  www.justoy-kapell.no.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en liten spalte fra kapellet.

Søndagskolen er inne i en vanskelig periode. Vigdis Roland har sluttet som leder. Lillian og Kaja Sandnes er fortsatt med. I tillegg er Rune Østerberg blitt med, og nylig er også Inger Cecilie Neset blitt med som leder. Vigdis gir også en støttende hånd. Vi håper på en fremgang for søndagskolen, og ber alle om å støtte opp om virksomheten ved å oppfordre til økt fremmøte.

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 17. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et godt resultat. Det samme gjorde loppemarkedet på Brekkekjær 3. mai som dameforeningen på øya sto for. Flott innsats! Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med.

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Hjelp har vi også fått av Tom Larsen som har ryddet snø ved kapellet, av Jan Christiansen som har gitt juletre og av flere som har vært med på ryddingen rundt kirkegården. Vi takker hjertelig for den hjelp og støtte som er gitt gjennom året.

Trygve Nordstrand som har vært i kapellstyret i 32 år døde i høst, 100 år gammel. Kapellstyret besørget krans og takk ved hans båre.

Det er holdt 16 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2008 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem, prostiprest Bernt Olav Karlsen, sogneprest Kathrine T. Skjerdal og barne-og ungdomsprest Håvard E. Dahl som fast tilsatte, samt vikarprest Bjarne Imenes. I tillegg har vi hatt besøk av Kristen Edvard Skaar, Gunnar Torsett og Helene Kristiansen. Geir Ola Tveit og Rolf Martin Synnes har forrettet ved begravelser og bisettelse. Jostein Berg har vært fast organist, mens Tim Harry Blomberg, Knut Ribe, Nina Martinsen og Bjørn Kjellman har vikariert. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll og Lars Bjørn Engemyr. Flere interesserte må gjerne melde seg. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er det forrettet to vielser og en velsignelse av brudepar, og 3 barn er båret til dåpen. Julefest for voksne søndag 6. januar samt sommerbasaren torsdag 17. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær 3. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for tredje gang.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester.

Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. Rune Østerberg hadde to bibeltime-serier, 7 onsdager på våren over Peters 1. brev og 8 onsdager på høsten med tema disippelundervisningen etter Johannes evangelium. 7. desember sang vi julen inn med assistanse av Kaja Nyberg og Lillesand Skolekorps. Vi håper å få til en del arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 
       
       
    Justøy 11. januar 2009  
    Lars Bjørn Engemyr