Årsmelding 2009  
     
 

Styret har i 2009 bestått av prost Knut A. Eikrem som delvis har vært representert ved Kathrine Tallaksen Skjerdal, Elisabeth Thorjussen, Helen Reiersen, Lillian Sandnes, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært Bente Håbesland  og Arne Pross Thomassen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder, Anders Thomassen kasserer og Elisabeth Thorjussen sekretær.

 

Der er holdt 9 styremøter samt årsmøte i 2009. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en barnebibel beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (2 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble i fjor foretatt ved gudstjenesten i september. Kommende år vil utdelingen  bli i februar etter gammel tradisjon. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 4 stykker. Ingen hadde amledning til å møte fram til utdelingen i november, men vi gir en ny sjanse ved gudstjenesten nå i februar. Den tradisjonelle festen for konfirmanter med familie falt bort i og med at det kun var en konfirmant. Isteden fikk hun et bidrag til Polen-turen med klassen. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 28. juni og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 15 i tallet.

 

Arbeid og vedlikehold av kapellet i året som er gått:

 

Den gamle kirkegården der det ble gjort omfattende ryddingsarbeider og drenering i 2008 er nå ferdigstilt. En dugnadsgjeng var i sving og jevnet overflaten etter gravingen, og kirkegårdsarbeideren sørget for såing. Dessuten ble flettverksgjerdet forlenget. Kirkegården har virkelig fått et pent utseende.

 

Under det store runde vinduet på galleriet som ble restaurert i fjor var det noe råttent trevirke. Dette er nå reparert av glassmester Arnt Georg Johannessen.

 

Takrenna trengte reparasjon. Ole Vidar Byremo ble engasjert til å utføre dette. Samtidig sørget han for å skifte ut noen råtne kledningsbord på kapellets sydside. 

 

Dørlåsen i ytterdøra er skiftet. De nye nøklene er nummerert og bok for kvittering for utlevering og innlevering av nøkler er innført. Innvendige kroker er satt i ytterdørene til sakristi og kjøkken.

 

Antependiet, tøystykket rundt alteret samt trekket på bedeskammelen er nå skiftet ut etter godkjenning av biskopen.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

 

Leie av lydanlegg til utebruk til gudstjenesten på Hammervoll er etter hvert blitt en betydelig utgift. Kapellstyret har derfor kjøpt inn nytt keyboard, aggregat og mikrofon, mens forsterker og høytalere lånes av Kristin Engemyr.

 

10 nye spisebord til bruk ved bevertninger i kapellet samt 10 tv-kanner er anskaffet.

 

Til kirkegården er innkjøpt 2 nye vogner til bruk for besøkende på kirkegården. Vognene blir satt ut til våren.

 

I våpenhuset har vi fått nytt bord som gave.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 18. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Veien mellom kapellet og kirkegården der det ble gravd ned kabler til lysarmaturene i 2008 ble gruset. Kapellstyret besørget pølsegrilling til måltidet. Oppslutningen var ganske bra. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

 

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Siden har ny adresse:  www.justoy-kapell.no.

 

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en liten spalte fra kapellet.

 

Søndagskolen er på vei oppover igjen etter en vanskelig periode. Inger Cecilie Neset er leder med god støtte av Signe og Tone Thomassen. Vi håper på fortsatt fremgang for søndagskolen, og ber alle om å støtte opp om virksomheten ved å oppfordre til økt fremmøte.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 16. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et godt resultat. Det samme gjorde loppemarkedet på Brekkekjær 23. mai som dameforeningen på øya sto for. Flott innsats! Fellesrådets leieinntekter som nå er økt til kr 20 000,- (og 30 000,- for neste år) kommer også godt med. Dessuten har vi fått bevilget penger til lysarmaturene langs kirkegårdsveien.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Hjelp har vi også fått av Tom Larsen som har ryddet snø ved kapellet og av Jan Christiansen som har gitt juletre. Det ble gitt gave til kapellet ved Sverre Syvertsens begravelse. Fra Liv Lovise Pedersen har vi fått et litografi av den lidende Kristus som har tilhørt Sigrid Knudsen i Brekkestø. Litografiet er hengt opp i sakristiet. Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt takker vi hjertelig for.

 

I store deler av 2009 deltok vi i en utprøving av ny liturgi. Menigheten var heller skeptisk til det meste nye. Det er å håpe at vi får beholde mesteparten av det gamle.

Kommende år vil Lillesand og Vestre Moland kirker sløyfe gudstjenestene de søndagene det er gudstjeneste i kapellet. Vi ønsker lillesandsfolk velkommen til våre gudstjenester.

 

Den store kirkelige begivenheten i kapellet i 2009 var ordinasjonsgudstjenesten 9. august. Det er første gang en prest er blitt ordinert i kapellet. Da ble Maren Gullaksen Ingvaldsen ordinert til prest av biskop Olav Skjevesland. I tillegg deltok prost Svein Lilleåsen og sogneprest Kathrine T. Skjerdal.

I tillegg er det holdt 15 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet i 2009 samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem og sogneprest Kathrine T. Skjerdal  som fast tilsatte samt vikarprestene Bjarne Imenes og Rolf Martin Synnes. I tillegg har vi hatt besøk av Kristen Edvard Skaar, Leif Møller Stray og Helene Kristiansen. Sigurd Bakke og Tore Gullaksen  har i tillegg forrettet ved vigsler og begravelser. Jostein Berg har vært fast organist, mens Bjørn Kjellman, Nina Martinsen, Maria Børvik, Yngve Mathisen og Elin Brunborg har vikariert. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll og Lars Bjørn Engemyr. Flere interesserte må gjerne melde seg. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er det forrettet tre vigsler og 5 barn er båret til dåpen. 10. mai sto Camilla Håbesland alene som konfirmant. Julefest for voksne søndag 4. januar samt sommerbasaren torsdag 16. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær 23. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for fjerde gang.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester.

Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten i desember. 15. februar var det et sangmøte med Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya, 22. februar hadde vi sang-/og musikkmøte med lokale krefter, 25. mars var det salmesangkveld med Lillesand Kantori og Tim Harry Blomberg og 6. desember sang vi julen inn med assistanse av Åse Berit Skaanes, Ingrid og Liv Berit Holm, Per Jakob Skaanes og Lillesand Skolekorps. Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 
       
       
    Justøy 10. januar 2010  
    Lars Bjørn Engemyr