Årsmelding 2010  
     
 

Styret har i 2010 bestått av prost Knut A. Eikrem som delvis har vært representert ved Kathrine Tallaksen Skjerdal, Helen Reiersen, Åshild Berg Kaldestad, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Olav Neset, Arne Pross Thomassen og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært Elisabeth Thorjussen  og Elisabeth Andresen Dobey. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder, Arne Pross Thomassen kasserer og Åshild Berg Kaldestad sekretær.

 
     
  Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2010. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en bildebok med små bønner beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (3 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte 8 stykker. 4 av dem møtte fram til utdelingen mens en femte som ønsket bibelen fikk den hjem til seg. Årets tre konfirmanter fikk en gave fra kapellet. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 4. juli og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis til alle brudepar. Brudepar som ikke er hjemmehørende eller oppvokst i Justøy menighet betaler kr 1500 som også omfatter leie av kapellet, mens Justøyfolk får det som gave fra kapellet. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 15 i tallet.  
     
  Nyanskaffelser i året som er gått:  
 

-

Lydanlegget er nå gjennomgått og justert av Teistedal, så vi håper det nå skal virke tilfredstillende.  
  - Til kirkegården er innkjøpt tre nye benker.  
  - Til kjøkkenet er innkjøpt mikrobølgeovn, og til våpenhuset skal innkjøpes stellebord for eventuelt stell av dåpsbarn.  
       
  Utskifting av den lilla messehagelen har vært ønskelig. Aktuelle produsenter sjekkes nå for forslag og pris. Eventuelle forslag må godkjennes av biskopen.  
     
  En ekstra utlampe er montert på kapellets nordvegg for å gi bedre lys til parkeringsplassen. Det må vurderes om den bør flyttes nærmere hjørnet.  
     
  Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 24. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. I forkant hadde en liten dugnadsgjeng fjernet en del store trær som sto nær kapellet. Det ble servert risgrøt og saft som måltid. Oppslutningen var bra. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.  
     
 

En del fotografier som er tatt i kapellet og gitt til kapellet er blitt liggende. Elisabeth Andresen Dobey  har tatt på seg å skaffe en perm og montere dem i den.

 
     
  Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.  
     
  I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast spalte som nå er blitt en side.  
     
 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 15. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et godt resultat, hele 45 000 kroner. Loppemarkedet på Brekkekjær 15. mai som dameforeningen på øya sto for hadde et flott oppsving med hele 25 000 kroner som resultat.. Flott innsats! Fellesrådets leieinntekter som nå er økt til kr 30 000,-  kommer også godt med. Fra kirkekontoret har vi overtatt en safe som er plassert i sakrestiet. Problemer med koden til låsen er nå løst, vi venter bare på kopier av nøkkelen før vi kan ta den i bruk. Til gustjenestene på Hammervoll og Brekkestø Brygge har kapellet i en årrekke lånt benker fra Justøy Bibelcamping. Kapellstyret har nå fått 50 av disse benkene til odel og eie.

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Hjelp har vi også fått av Tom Larsen som har ryddet snø ved kapellet. Også dette år fikk vi juletre av Jan Christiansen. Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt takker vi hjertelig for.

 
     
 

Søndagskolen ledes av Inger Cecilie Neset med god støtte av Signe Thomassen og Bente Håbesland. Dette er et veldig viktig arbeid. Vi håper på fortsatt fremgang for søndagskolen, og ber alle om å støtte opp om virksomheten ved bønn og oppfordring til økt fremmøte.

 
     
 

Kirkekontoret melder at festeavgiften for den gamle kirkegården er redusert på grunn av kirkegårdens jordsmonn som kun tillater gjenbruk for urnenedsettelse. Avgiften er satt til kr 800 pr gravsted (for inntil 2 graver) for 10 år.

 
     
 

Prøveordningen med å sløyfe gudstjenestene i  Lillesand og Vestre Moland kirker de søndagene det er gudstjeneste i kapellet vil opphøre. Men vi ønsker fortsatt lillesandsfolk velkommen til våre gudstjenester.

 
     
 

I 2010 er det holdt 16 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet  samt 2 friluftsgudstjenester, den ene på  Hammervold og den andre på Brekkestø Brygge sammen med Lillesand menighet.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem og sogneprest Kathrine T. Skjerdal  som fast tilsatte samt prostiprest Inger Johanne Vaags. Kateket Håvard E. Dahl forrettet konfirmasjonsgudstjenesten og Luciagudstjenesten, mens vi på julaften hadde besøk av diakon Tønnes-Christian Due-Tønnessen. Sverre Jølstad og Tore Gullaksen  har i tillegg forrettet ved to begravelser. Jostein Berg har vært fast organist, mens Bjørn Kjellman, Tim Harry Blomberg og Yngve Mathisen har vikariert. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Liv Berit Heia Holm, Øystein Sundvoll og Lars Bjørn Engemyr. Liv Berit Heia Holm går nå dessverre ut av tjenesten. Vi håper derfor at flere interesserte kan melde seg. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 
     
 

I løpet av året er det forrettet tre vigsler og 11 barn er båret til dåpen. 9. mai ble Mariann Larsen, Kjetil Holm og Herman Feyling konfirmert. Julefest for voksne søndag 3. januar samt sommerbasaren torsdag 15. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær 15. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for femte gang.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester.

Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten 13. desember. Bjørn Hagen hadde 4 bibeltimer på våren over Galaterbrevet og 5 bibeltimer på høsten over Romerbrevet som han vil fortsette med nå på nyåret. 19. mai var det salmesangkveld med Lillesand Kantori og Tim Harry Blomberg, 21 november stilte de tre ungdommene Ingrid Neset, Torhild Larsen Nygård og Espen Grundetjern opp med den flotte konserten ”Salmedryss” og 12. desember sang vi julen inn med assistanse av Ingrid Holm, Anders Thomassen, Jostein Berg og Lillesand Skolekorps. Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 
     
  Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.     
     
     
 

Justøy 9. januar 2011

Lars Bjørn Engemyr

 
     
     
     

 

 

 

 

REFERAT ÅRSMØTE  2011

 
     
  Årsmøte, avholdt i Justøy kapell 9. januar 2011  
     
  Lars B. Engemyr var ordstyrer ved Årsmøte  
     
 

Kapellstyremedlemmer tilstede på Årsmøte: Lars Bjørn Engemyr, Elisabeth Andresen Dobey,

Olav Neset, Arne Pross Thomassen, og Øystein Børresen.

 
     
  Det var totalt 15 stemmeberettige tilstede i Kapellet.  
     
 

Lars B Engemyr startet med årsmelding for 2010, som ble godkjent med 1.kommentar

Fra en ellers velskrevet årsmelding var det uteglemt ”Salmekveld med Toril, Espen og Ingrid”

 
     
  Regnskap for 2010 ble presentert av kasserer Arne P. Thomassen, og som ble godkjent av Årsmøte.                               
  Regnskap var revidert av Jenny Røynås.  
     
  Årsmøte bestemte at det velges en ekstra varavalgt, dette fordi Arne P. Tomassen kommer til og flytte fra Justøya i løpet av våren,  ekstra varavalgt vil tiltre når Arne flytter.  
     
  Valgliste besto av 7 personer.  
  Valgresultat: Olav Neset 11 stemmer, Øystein Børresen 10 stemmer, Helen Reiersen 8 stemmer, Astrid Christiansen 7 stemmer, Elisabeth Thorjussen 5 stemmer, Britt Heggem og Håvard Uldahl 2 stemmer hver, ved loddtrekning ble Britt Heggem valgt.  
     
 

Kapellstyrets oppgaver vil bli fordelt på Kapellstyremøte den 13. Januar 2011

 
     
     
  EVENTUELT/INFO  
  -   Sjekke for 4 åringer til neste Gudstj. (4årsbok)    
  -   Prost inform.: Forandring av 2. juledagsgudstj. Lite fremmøte flere steder    
  -   Loppemarked: En må starte organisering, innsamling, og ett sted å være på et tidlig tidspkt.    
  -   Ønske/behov for bibeltimer, eller er det andre forslag.    
  -  

Det er ønskelig med en ny klokker, da Liv Berit Heia Holm ønsker og fratre

   
     
     
     
 

Referent Øystein Børresen