Årsmelding 2012  
 

Styret har i 2012 bestått av prost Knut A. Eikrem, Helen Reiersen, Grethe Stousland Andersen, Grethe Hegland Gullaksen, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært Astrid Christiansen og Elisabeth Thorjussen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder, Olav Neset kasserer og Grethe Stousland Andersen sekretær.

 

Der er holdt 7 styremøter samt årsmøte i 2012. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en bildebok med små bønner beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (5 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. Vi har også bestemt å gi bibler til alle 5.-klassinger som dette året talte hele 12 stykker. 6 av dem møtte fram til utdelingen mens 2 til som ønsket bibelen fikk den hjem til seg. Årets 2 konfirmanter fikk en andaktsbok for ungdom og en pengegave fra kapellet. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold, men på grunn av dårlig vær måtte strandgudstjenesten dette året avholdes i kapellet. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 1. juli – som også måtte avvikles i kapellet på grunn av været - og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Leie på kr 1500 som vi tidligere har mottatt fra brudepar som ikke er hjemmehørende her må vi nå unnvære da kirkekontoret opplyser at alle brudepar i sognet har rett til gratis vielse her. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 12 i tallet.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

 

Utskifting av den lilla messehagelen er kommet et skritt videre. Greta Rimington har med grunnlag i diverse fargefotoer av kapellets interiør laget skisse av den messehagelen hun skal produsere. Skissen er nå til godkjenning på bispekontoret før produksjonen kan starte. Kontrakt er underskrevet og første tredjedel av kontraktsummen på kr 75 000,-  er betalt. Neste tredjedel skal betales når godkjenningen foreligger og resten ved levering. For å klare et så stort økonomisk løft blir det nok aktuelt å be øyas innbyggere om en ekstra skjerv til dette.

 

Gravferdskappe har kapellet manglet, men en slik er nå kjøpt inn.

 

Sprekkene i ytterdøra er tettet. Døra skal males når været tillater det.

 

Grethe Andersen har reparert klokkerkrakken. Hun har også gitt pianokrakk som gave.

 

Tore gullaksen har laget nye kleshengere til messehagelene.

 

Pianoet er stemt.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 28. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. To trær på kirkegårdens parkeringsplass ble felt og greinene fliskuttet. Det ble grillet pølser til måltid. Oppslutningen var veldig bra, hele 24 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

 

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

 

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast  side.

 

Kapellet har i 2012 fått tildelt ny adresse. Den offisielle adressen er Nyberg 20.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 12. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, hele 48 000 kroner. Loppemarkedet på Brekkekjær 19. mai som dameforeningen på øya sto for ga et flott resultat på ca 26 000  kroner. Flott innsats!

 

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med tiltross for de dette året som året før ble holdt nede igjen til kr 20 000 mot 30 000 for 2 år siden. Brev er sendt til Fellesrådet for å få hevet leiesatsen igjen. Saken var oppe i Fellesrådet før jul, men på grunn av dårlig økonomi ble leiesatsen satt til kr 23 000 pr år for neste 5-års periode.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Hjelp har vi også fått av Tom Larsen som gratis har ryddet snø ved kapellet. Dette år fikk vi juletre av Jan Christiansen. Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

 

Søndagskolen ledes av Inger Cecilie Neset og Vigdis Roland. Nå er også Magnus Hegland Ingvaldsen blitt med. Dette er et veldig viktig arbeid. Vi håper på fortsatt fremgang for søndagskolen, og ber alle om å støtte opp om virksomheten ved bønn og oppfordring til økt fremmøte.

 

Brev er sendt til trosopplæringsutvalget for å få til et samarbeid.

 

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

 

Vi minner om at festeavgiften for den gamle kirkegården er redusert på grunn av kirkegårdens jordsmonn som kun tillater gjenbruk for urnenedsettelse. Avgiften er satt til kr 800 pr gravsted (for inntil 2 graver) for 10 år.

 

I disse dager drives det anleggsarbeid for å skaffe strøm til kirkegårdsbua. Det er Fellesrådet som står for det. Grunnen er at det trengs strøm til tineapparat ved graving på vinterstid.

 

I 2012 er det holdt 17 gudstjenester inklusiv Luciafest i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll og friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge som begge dette år måtte legges til kapellet på grunn av været.  

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Knut A. Eikrem  som fast tilsatt samt prostiprest Inger Johanne Vaags og vikarprest Birte Løvåsen. Steinar Kjosavik hadde gudstjenesten 17. mai og julaftensgudstjenesten ble forrettet av Magnus Hegland Ingvaldsen. Biskop emeritus Gunnar Stålsett deltok med barnedåp og preken på gudstjenesten i september og Maren Hegland Ingvaldsen forrettet en vielse. Jostein Berg som har vært vår  faste organist i nesten 20 år har sluttet. Arne Limmesand, Knut Geir Aas, Geir Sune Østmo, John Kleveland og Knut Ribe har vikariert. Magne Haugen spilte trekkspill til salmesangen ved gudstjenesten som skulle ha vært på Brekkestø Brygge. Bjørn Kjellman er nå tilsatt som fast organist. Kaja Sandnes spilte klarinett sammen med orgelet til salmesangen 2. juledag. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr.  Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er det forrettet en vielse og 6 barn er døpt. 13. mai ble Ingrid Holm og Michael Oldeide konfirmert. Julefest for voksne lørdag 7. januar samt sommerbasaren torsdag 12. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær 19. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for 7. gang.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet de fleste søndagene når det ikke har vært gudstjenester.

Bjørn Hagen har hatt 8  bibeltimer, 4 over temaet ”Korsets budskap” og 4 over Apostlenes Gjerninger.  Skolen deltok også dette år på Lucia-gudstjenesten 13. desember med flott julespill og fin sang. ”Vi synger julen inn” måtte dessverre gå ut i 2012, men søndagskolen arrangerte en ”julevandring” 16. desember.  Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 

Justøy13. januar 2013.  

Lars Bjørn Engemyr