Årsmelding 2013  
     
 

Styret har i 2013 bestått av prost Knut A. Eikrem / Inger Johanne Vaags,  Grethe Stousland Andersen, Grethe Hegland Gullaksen, Maren Hegland Ingvaldsen, Rita Bjørlykke, Anders Thomassen, Øystein Børresen og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært Ole Roland og Elisabeth Thorjussen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder og Grethe Stousland Andersen sekretær. Anders Thomassen har hatt ansvar for innkjøp og Olav Neset utenfor styret har vært kasserer.

 

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2013. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys og dåpsengel. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en bildebok med små bønner beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (4 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. Bibler til 5. klassinger ble av kirkekontoret bestemt  fra nå av å bli nytestamenter. 2 av dem møtte fram til utdelingen i november mens de andre 3  som var forhindret fra å møte fram fikk det hjem til seg. Årets 2 konfirmanter fikk en andaktsbok for ungdom og en pengegave fra kapellet. Den 3. justøykonfirmanten som av praktiske årsaker ble konfirmert i Vestre Moland kirke fikk det samme. Videre inviterte vi til strandgudstjeneste med tilhørende kirkekaffe på Hammervold.  Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 30. juni og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Leie på kr 1500 som vi tidligere har mottatt fra brudepar som ikke er hjemmehørende her må vi nå unnvære da kirkekontoret opplyser at alle brudepar i sognet har rett til gratis vielse her. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle Justøyfolk over 80 år, 13 i tallet.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

 

Den nye lilla messehagelen er nå ferdig. Den skal innvies under gudstjenesten 9. mars. Gretha Rimington som sto for utforming og produksjon døde i høst, så hun fikk dessverre ikke oppleve innvielsen. Men firmaet er videreført av Randi Veiteberg Kvellestad. Hun vil være tilstede og presentere messehagelen under gudstjenesten som vil ledes av prost Steinar Floberg. For å dekke en så stor kostnad vil vi be om en ekstra støtte fra øyas befolkning og Lillesands Sparebank.

 

Ole Roland har malt ytterdøra og våpenhuset på utsiden, mens vi har engasjert firmaet Helleland Fasade og Interiør As til å male resten av gavlveggen ved våpenhuset og tårnet.

 

Grethe Andersen har skaffet nytt trekk til pianolampa og besørget festing av skiferhellene på trappa.

 

Flere tall til salmetavla er skaffet via firmaet til Rita Strandmyr.

 

Parkeringsskilt ved kirkegården er innkjøpt og Kristin Engemyr har satt det opp.

 

Kirkekontoret har besørget strøm til kirkegårdsbua.

 

Kapellstyret jobber med å få fredet gravsteder på den gamle kirkegården. Men regelverket synes å vanskeliggjøre en generell freding. Det oppfordres til å ta kontakt med kapellstyret hvis et gravsted står i fare for å bli slettet. Kapellstyret ser på gravminnene som en del av øyas historie som bør bevares. Forøvrig minnes det om at et gravminne ikke kan fjernes selv om det bare betales festeavgift for en grav. Kapellstyret jobber videre med saken.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 27. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Det ble servert gøt og saft, samt kake og kaffe til måltid. Oppslutningen var veldig bra, vel 25 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

 

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast  side.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 18. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, hele 54 000 kroner som er ny rekord. Loppemarkedet på Brekkekjær 19. mai som dameforeningen på øya sto for innbrakte ca 15 000  krone til tross for et ufyselig vær. Flott innsats!

 

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med tiltross for at det på grunn av dårlig økonomi er fastlåst til kr 23 000 pr år for en 5-års periode.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Hjelp har vi også fått av Tom Larsen og Sigurd Hortemo som gratis har ryddet snø ved kapellet. Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

 

14. april ble Inger Johanne Vaags innsatt som sogneprest. 11. august var det avskjedsgudstjeneste for prost Knut A. Eikrem, og 10. november var første gudstjeneste for den nye prosten Steinar Floberg.

 

Søndagskolen ledes av Vigdis Roland, Magnus Hegland Ingvaldsen og Maren Hegland Ingvaldsen. Dette er et veldig viktig arbeid. Vi håper på fortsatt fremgang for søndagskolen, og ber alle om å støtte opp om virksomheten ved bønn og oppfordring til økt fremmøte.

 

Trosopplæringsutvalget deltok på friluftsgudstjenesten på Hammervold.

 

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

 

Hans Jørgen Fjeldskaar som døde på våren 2003 har i mange år holdt oppe tradisjonen etter sin far med å ringe nyttårshelgen inn. Hans tidligere nabo Per Jacob Skaanes har nå tatt over den tradisjonen.

 

I 2013 er det holdt 20 gudstjenester i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll og friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge, en dåpsgudstjeneste og en skole-gudstjeneste før jul.  

Gudstjenestene har vært forrettet av prostene Knut A. Eikrem og Steinar Floberg og sogneprestene Inger Johanne Vaags og Kathrine T. Skjerdal  som fast tilsatte. Leif Møller Stray hadde gudstjenesten 17. mai og julaftensgudstjenesten ble forrettet av Tore Gullaksen. Anne Grete Spæren Rørvik forrettet en dåpsgudstjeneste og Christoffer Woie deltok ved en annen barnedåp. Maren Hegland Ingvaldsen forrettet en vielse. Bjørn Kjellman er nå tilsatt som fast organist, men han har hatt permisjon siden april. I permisjonstiden har Knut Ribe vikariert. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr.  Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er det forrettet 4 vielser og 8 barn er døpt. 2 begravelser er forrettet, Hans Jørgen Fjeldskaar 5. april og Isak Hellevig 23. desember. 12. mai ble Markus og Steffen Fjeldskaar konfirmert. Juletrefest for voksne søndag 6. januar samt sommerbasaren torsdag 18. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær 10. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for 8. gang.

Søndagskolen har samlet ungene i kapellet søndager når det ikke har vært gudstjenester.

Bjørn Hagen har hatt 8  bibeltimer, 4 over temaet ” Apostlenes Gjerninger” og 4 over ”Hvem er Jesus?” Kristin og Cathrine Engemyr arrangerte ”Vi synger julen inn” 8. desember. I tillegg til å opptre selv hadde de med seg Lillesand skolekorps samt flere fra korpset pluss Per Jacob Skaanes i band og 5 ”gullgutter” som dannet mannskor som Cathrine hadde instruert. De fikk også oss nesten 200 tilstedeværende til å synge med på flere julesanger. Sissel Engemyr serverte grøt etterpå. Det ble et meget vellykket arrangement som vi håper kan gjentas. Luciagudstjenesten måtte dessverre gå ut, som erstatning ble det holdt en skolegudstjeneste 19. desember.  Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 

Justøy12. januar 2014.  

Lars Bjørn Engemyr