Årsmelding 2014  
     
 

Styret har i 2014 bestått av sogneprest Inger Johanne Vaags,  Grethe Stousland Andersen, Rita Bjørlykke, Maren Hegland Ingvaldsen (permisjon), Anders Thomassen, Øystein Børresen, Ole Roland og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært May Finckelsen, Astrid Christiansen og Elisabeth Thorjussen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder og Grethe Stousland Andersen sekretær. Anders Thomassen har hatt ansvar for innkjøp og Olav Neset utenfor styret har vært kasserer.

 

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2014. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en bildebok med små bønner beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (7 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. 1 5-klassing fikk sitt nytestamente ved utdelingen i november, mens en som var forhindret fra å møte fikk sitt hjem til seg.  Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 30. juni og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Leie på kr 1500 som vi tidligere har mottatt fra brudepar som ikke er hjemmehørende her må vi nå unnvære da kirkekontoret opplyser at alle brudepar i sognet har rett til gratis vielse her. Beklagelig er det at kirkekontoret nå tar betalt for å vie justøyfolk som har flyttet fra kommunen. Kapellstyret får ikke gjennomslag for å frita dem for betaling. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle justøyfolk over 80 år, 15 i tallet.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

 

Den nye lilla messehagelen ble innviet av prost Floberg under gudstjenesten 9. mars. Gretha Rimington som sto for utforming og produksjon døde i høst, så hun fikk dessverre ikke oppleve innvielsen. Men Randi Veiteberg Kvellestad som har videreført firmaet var tilstede og presenterte messehagelen. For å dekke en så stor kostnad på kr 75 000.- ble noe støtte gitt fra øyas befolkning, men det meste måtte kapellet dekke selv. Messehagelen er nå betalt uten at vi fikk noen støtte fra banken.

 

Maling av kapellets yttervegger. Resten av kapellet - det som ikke ble malt året før - er utført av en person ved navn Zoran.

 

Vinduene i våpenhuset er blitt restaurert.

 

Det er installert ny vannpumpe i kjelleren til erstatning for den gamle som var utslitt.

 

Frekvensene til det trådløse lydanlegget var ikke lenger tilgjengelige, utstyret måtte dermed skiftes ut.

Trond Magne Teistedal har skaffet oss to nye bøylemikrofoner og en håndholdt mikrofon med tilhørende utstyr.

 

Kirkeskipet har fått dobbelt sett med opphengssen.

 

Gafler og kniver til kjøkkenet er  innkjøpt.

 

Det elektriske anlegget er sjekket og godkjent.

 

Golvet er malt på dugnad av kapellstyremedlemmene.               

 

Kapellstyret jobber fortsatt med å få fredet gravsteder på den gamle kirkegården, uten særlig hell.

Kirkekontoret opplyser at det er festerne som bestemmer over gravminnene, noe kapellstyret ikke har noe med. Vi får heller ingen beskjed når et gravminne fjernes. Kapellstyret ser på gravminnene som en del av øyas historie som bør bevares. Det oppfordres til å ta kontakt med kapellstyret hvis et gravsted står i fare for å bli slettet. Kanskje kan kapellstyret bidra til bevaring hvis vi blir informert. Forøvrig minnes det om at et gravminne ikke kan fjernes selv om det bare betales festeavgift for en grav.

 

Kommunen har nå gitt kapellet pålegg om å knytte seg til det kommunale kloakknettet. Fristen for dette er egentlig satt til 27. januar. Kommunalt vann er også aktuelt samtidig. Det er inngått avtale i samarbeid med Hans Thomas Nyberg med firma Olav Martin Sørli som har lagt hovedledningen.

Men dette blir et kostbart prosjekt som kapellet ikke har økonomi til. Det må sannsynligvis tas opp et lån i størrelsesorden 60 000,- hvis vi ikke får noe tilskudd fra kommune eller bank. Dette får vi ikke klarhet i før etter formannskapsmøtet i februar. Forespørsel om hjelp fra lokalbefolkningen kan det også bli behov for.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 3. mai da det ble vasket inne og rakt og ryddet og fliskuttet avkapp av kirkegårdshekken ute. Det ble servert grillpølser og saft, samt kake og kaffe til måltid. Oppslutningen var veldig bra, vel 25 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

 

Omfattende gravingsarbeider er utført på den nye kirkegården for å få ledet bort vannet som ikke var tilfredsstillende utført da kirkegården ble anlagt. Arbeidet skal sluttføres i 2015.

 

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast  side.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 17. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, nesten 55 000 kroner som er ny rekord. Loppemarkedet på Brekkekjær 31. mai som dameforeningen på øya sto for innbrakte ca 18 000  krone. Flott innsats!

 

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med tiltross for at det på grunn av dårlig økonomi er fastlåst til kr 23 000 pr år for en 5-års periode fra 2013 til 2017.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Juletre har vi fått av Kristen Østerøy.  Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

 

Søndagskolen har dessverre vanskelige tider. Vigdis Roland har vært alene med den, og har ikke klart å holde den gående i høstsemesteret. Det er stort behov for at Vigdis kan få hjelp til dette viktige arbeidet. Vi ber alle som kan tenke seg å bli med om å ta kontakt.

 

Trosopplæringsutvalget deltok på friluftsgudstjenesten på Hammervold.

 

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

 

Per Jacob Skaanes har nå tatt over tradisjonen med å ringe nyttårshelgen inn..

 

I 2014 er det holdt 19 gudstjenester i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll og friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge, en dåpsgudstjeneste og en skole-gudstjeneste før jul.  

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Steinar Floberg og sogneprestene Inger Johanne Vaags og Kathrine T. Skjerdal  som fast tilsatte. I tillegg har Leif Møller Stray, Inger Kvestad og Gunnar Stålsett forrettet en gudstjeneste hver.  Organistfunksjonen har vært utført av Knut Ribe, Dorothe Raschewitz, Elin Brunborg, Johan Berglihn, Arne Limmesand, Helge Hodøl og Marina Wikstad. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr.  Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er det forrettet 4 vielser og 11 barn er døpt. 2 begravelser/bisettelser er forrettet. Juletrefest for voksne søndag 5. januar samt sommerbasaren torsdag 17. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet som dameforeningen arrangerte på Brekkekjær 31. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for 9. gang.

Søndagskolen har hatt noen samlinger i kapellet søndager når det ikke har vært gudstjenester. Småbarnsforeldre med sine barn har vært innbudt til formiddagssamling med enkel servering 3 ganger i løpet av året.

Bjørn Hagen har hatt 3  bibeltimer over temaet ” Min tro” . Justøy Montessoriskole hadde et Luciaopplegg 11.desember. Kristin og Cathrine Engemyr arrangerte ”Vi synger julen inn” 13. desember. I tillegg til å opptre selv hadde de med seg Lillesand skolekorps samt flere fra korpset i band. Dessuten var det med både voksent blandetkor og et pikekor som Cathrine hadde instruert. De fikk også oss nesten 200 tilstedeværende til å synge med på flere julesanger. Sissel Engemyr serverte grøt etterpå. Det ble et meget vellykket arrangement som vi håper kan gjentas. Skolen deltok på skolegudstjeneste 17. desember.  Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                   

 

Justøy11. januar 2015.  

Lars Bjørn Engemyr