Årsmelding 2015  
     
 

Styret har i 2015 bestått av sogneprest Inger Johanne Vaags,  Grethe Stousland Andersen, May Finckelsen (nå Robertstad), Mary Nora Aas-Hansen, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Ole Roland og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært Rita Bjørlykke og Kristin Gustavsen. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder og Grethe Stousland Andersen sekretær. Anders Thomassen har hatt ansvar for innkjøp og Olav Neset utenfor styret har vært kasserer.

 

Der er holdt 7 styremøter samt årsmøte i 2015. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lille-sand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå en bildebok med små bønner beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (7 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon der 5 av dem fikk sin bok. 4 5-klassinger fikk sitt nytestamente ved utdelingen i november.  Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 30. juni og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. Årets konfirmanter fikk en andaktsbok for ungdom som gave. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Leie på kr 1500 som vi tidligere har mottatt fra brudepar som ikke er hjemmehørende her må vi nå unnvære da kirkekontoret opplyser at alle brudepar i sognet har rett til gratis vielse her. Beklagelig er det at kirkekontoret nå tar betalt for å vie justøyfolk som har flyttet fra kommunen. Kapellstyret får ikke gjennomslag for å frita dem for betaling slik skikken har vært før. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle justøyfolk over 80 år, 15 i tallet.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

 

Den største økonomiske utfordringen dette året var kommunalt vann og kloakk som vi ble pålagt. Det hele er nå på plass og godkjent. Anlegget er betalt så nær som tilkoplingsavgiften til kommunen på kr 50 000.- som vi venter på. Det hele kommer på ca kr 160 000.-. Det så lenge ut til at vi måtte ta opp lån for å makte det, men med god støtte fra kommunen med kr. 20 000.-, kr 20 000.- fra Lillesands Sparebank og ikke minst vel 50 000.- fra øyas befolkning kommer vi greit ut av det.

 

Vinduene langs nordveggen blir nå restaurert. Roar Kjær Olsen er ferdig med tre av vinduene og skal ta det siste til våren. Han har tatt ut rutene og kittet og malt dem på nytt, samtidig som han har erstattet en del råttent treverk, så det er en omfattende jobb.

 

Dessverre har Roar Kjær Olsen oppdaget en del råte i bunnstokken i veggen. Det er påtrengende å få det reparert kommende år. Dette trengs det ekspertisehjelp til.

 

Kapellstyret jobber fortsatt med å få fredet gravsteder på den gamle kirkegården. Kapellstyret ser på gravminnene som en del av øyas historie som bør bevares. For å forhindre at et spesielt gravminne ble fjernet i 2015 måtte kapellstyret betale festeavgiften og samtidig sørge for at gravstedet i navnet fikk en ny fester. Nå viser det seg at det er mange gravsteder på den gamle kirkegården som enten er uten kjent fester eller har en fjern fester som ikke ser betydningen av at gravminnet består. Dermed står de i fare for å bli fjernet. Kapellstyret har derfor i høst sendt en ny søknad om bevaring til Fellesrådet. Søknaden inneholder 4 hovedargumenter for bevaring: 1. Justøy gamle kirkegård er i kapellets eie. 2. Justøy gamle kirkegård er unntatt for kistegravlegging. 3. Ingen nasjonale eller lokale lover eller forskrifter sier at gravminnene skal bort. 4. De gamle gravminnene er av kulturhistorisk verdi for Justøy lokalsamfunn.   Så vidt vi vet er ikke søknaden behandlet, men leder av det nye fellesrådet har lovet å ta den opp.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 25. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet og fliskuttet kvister ute. Det ble servert grøt og saft, samt kake og kaffe til måltid. Oppslutningen var veldig bra, vel 20 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

 

Flere av kapellstyrets medlemmer var behjelpelig ved høstens menighetsrådsvalg .

 

Ved et par gudstjenester i høst ble det prøvd å ha forsangere til salmene. Det er en ordning som bør videreføres. Gi beskjed til kapellstyret hvis det er flere som kan tenke seg til å bli med i et slikt opplegg, eller vet om noen som kan være aktuelle.

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast  side.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 16. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, nesten 62 000 kroner som igjen er ny rekord. Loppemarkedet på Brekkekjær 9. mai som dameforeningen på øya var behjelpelig med innbrakte ca 13 500  krone. Flott innsats!

Den gamle vannpumpa i kjelleren ble solgt for kr 1200.-.

 

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med tiltross for at det på grunn av dårlig økonomi er fastlåst til kr 23 000 pr år for en 5-års periode fra 2013 til 2017.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Igjen må berømmes den flotte oppslutningen om innsamlingen til kapellets vann og kloakk.  Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

 

Søndagskolen har heldigvis kommet i gang igjen. Vigdis Roland har vært alene med den, men har nå fått god hjelp av Kristin Gustavsen og Mary Nora Aas-Hansen.

 

Trosopplæringsutvalget deltok på friluftsgudstjenesten på Hammervold.

 

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

 

Per Jacob Skaanes fortsetter tradisjonen med å ringe nyttårshelgen inn.

 

Rengjøringen av kapellet er overtatt av Toril og Øystein Børresen etter Kristin Engemyr som har hatt det i 8 år.

 

I 2015 er det holdt 18 gudstjenester i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll og friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge, en dåpsgudstjeneste og en skole-gudstjeneste før jul. I tillegg var det morgenbønn i forbindelse med bispevisitasen der biskop Stein Reinertsen var tilstede.  

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Steinar Floberg og sogneprest Inger Johanne Vaags som fast tilsatte. I tillegg har Svein Arve Egeland, Tore Gullaksen, Maren Ingvaldsen, Johan Østerhus og Jan Robert Madsen forrettet ved forskjellige anledninger. Organistfunksjonen har vært utført av  Dorothe Raschewitz, Marina Wikstad, Knut Ribe, Arne Limmesand, Elin Brunborg, Knut Geir Aas, Olav Thormodseter og Eli Johanne Rønneklev.  Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr.  Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er det forrettet 2 vielser og 13 barn er døpt. 1 begravelse er forrettet. Juletrefest for voksne søndag 4. januar samt sommerbasaren torsdag 16. juli er avviklet som årlige foreteelser. Loppemarkedet på Brekkekjær 9. mai til inntekt for kapellet ble avviklet for 10. gang.

Søndagskolen har hatt 2 samlinger i kapellet på høsten på  søndager når det ikke har vært gudstjenester. Småbarnsforeldre med sine barn har vært innbudt til formiddagssamling med enkel servering flere ganger i løpet av året.

Kristin Engemyr og Cathrine Eide arrangerte ”Vi synger julen inn” 12. desember. I tillegg til å opptre selv hadde de med seg Lillesand skolekorps samt flere fra korpset i band og solosang. Dessuten var det med et pikekor som Cathrine hadde instruert. De fikk også oss nesten 150 tilstedeværende til å synge med på flere julesanger. Sissel Engemyr serverte grøt etterpå. Det ble et meget vellykket arrangement som vi håper kan gjentas. Skolen deltok på skolegudstjeneste 16. desember.  Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

 

Justøy10. januar 2016.  

Lars Bjørn Engemyr