Årsmelding 2016  
     
 

Styret har i 2016 bestått av:

sogneprest Inger Johanne Vaags,  

Grethe Stousland Andersen,

May Robertstad,

Mary Nora Aas-Hansen,

Anders Thomassen,

Øystein Børresen,

Knut Pilskog og

Lars Bjørn Engemyr.

 

Varamedlemmer  har vært Rita Bjørlykke og Elisabeth Thorjussen.

Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder og Grethe Stousland Andersen sekretær.

Mary Nora Aas-Hansen har hatt ansvar for innkjøp og Olav Neset utenfor styret har vært kasserer.

 

Der er holdt 7 styremøter samt årsmøte i 2016. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lillesand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet har til nå vært en bildebok med små bønner beregnet for aller laveste alderstrinn. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (4 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. 5 5-klassinger fikk sitt nytestamente ved utdelingen i november.  Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 3. juli og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. Årets konfirmanter fikk en andaktsbok for ungdom som gave. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle justøyfolk over 80 år, 15 i tallet.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

 

Vinduene langs nordveggen er nå ferdig restaurert. Roar Kjær Olsen tok det siste nå i høst. Han har tatt ut rutene og kittet og malt dem på nytt, samtidig som han har erstattet en del råttent treverk, så det har vært en omfattende jobb.

 

Dessverre oppdaget Roar Kjær Olsen en del råte i bunnstokken i veggen. Bjarne Østerøy ble kontaktet som fagmann, og han sa seg villig til å ha ansvaret for det bygningsmessige. Kledningen ble kuttet nederst, råten i bunnstokken ble hugget vekk og erstattet med nytt trevirke. Roar Kjær Olsen felte så nøyaktig inn ny bordkledning. Det meste ble gjort på dugnad, og vi er svært godt fornøyd med resultatet. Takk for velgjort jobb.

 

 Bevaringen av gravsteder på den gamle kirkegården går tregt. Søknaden om bevaring til Fellesrådet er enda ikke besvart. Søknaden inneholder 4 hovedargumenter for bevaring: 1. Justøy gamle kirkegård er i kapellets eie. 2. Justøy gamle kirkegård er unntatt for kistegravlegging. 3. Ingen nasjonale eller lokale lover eller forskrifter sier at gravminnene skal bort. 4. De gamle gravminnene er av kulturhistorisk verdi for Justøy lokalsamfunn.   Saken bør snart få en avklaring. Mulig vi møter motstand, men kan ikke skjønne hvorfor.

 

Brannslange er kjøpt inn og montert på WC.

Der er også kommet bord med underlag for dåpsbarn.

En god stol er innkjøpt og plassert i våpenhuset.

13 nye hekkplanter er innkjøpt og plantet for å dekke åpne felter i hekken rundt den gamle kirkegården.

Orgelet er overhalt av Anve Njål Øyslebø og pianoet er stemt av Alfred Gammelseter.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 23. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet og fliskuttet kvister ute. Det ble servert grøt og saft, samt kake og kaffe til måltid. Oppslutningen var veldig bra, vel 20 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

 

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast  side.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 14. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, ca 64 000 kroner som igjen er ny rekord.

 

 Loppemarked på Brekkekjær måtte dessverre gå ut dette året.

Men da Ellen Mæbø døde  21. mars ga hun sitt innbo til kapellet. En god del av dette er solgt og resten håper vi kan bli omsatt ved neste loppemarked. Til nå er det kommet inn nesten 47 000 kroner på dette.

 

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med tiltross for at det på grunn av dårlig økonomi er fastlåst til kr 23 000 pr år for en 5-års periode fra 2013 til 2017.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren og juletrefesten for voksne. Ole Roland ga årets juletre.  Alt dette og andre enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

 

Søndagskolen har heldigvis kommet i gang igjen. Vigdis Roland måtte legge inn årene etter 16 år, som vi vil takke henne hjertelig for. Men heldigvis har Inger Cecilie Neset tatt over og har hatt søndagskole kl 11 hver søndag i høst som det ikke har vært gudstjeneste. Hun vil fortsette nå etter jul, men vil prøve et nytt klokkeslett, kl 10, som kanskje vil passe bedre for aktive barnefamilier. Hun har hjelp av Mary Nora Aas-Hansen.

 

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

 

Per Jacob Skaanes fortsetter tradisjonen med å ringe nyttårshelgen inn.

 

Rengjøringen av kapellet er overtatt av Toril og Øystein Børresen

 

I 2016 er det holdt 18 gudstjenester i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll som på grunn av regn måtte avvikles i kapellet og friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge, en dåpsgudstjeneste og en skolegudstjeneste før jul.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Steinar Floberg, sogneprest Inger Johanne Vaags og Kathrine Skjerdal som fast tilsatte samt Inge Berg Pettersen som vikar for sognepresten. I tillegg har Svein Arve Egeland, Christopher Woie, Magnus Ingvaldsen, Tor Marius Gauslå og Anne Grethe Spæren Rørvik forrettet ved forskjellige anledninger. Organistfunksjonen har vært utført av  Dorothe Raschewitz, Marina Wikstad, Knut Ribe, Elin Brunborg og Eirik Sørbø.  Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Øystein Sundvoll, Olav Neset og Lars Bjørn Engemyr. Da Øystein Sundvoll sluttet var vi så heldig at Signe Thomassen overtok etter ham. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er det forrettet 2 vielser og 4 barn er døpt. 1 bisettelse og 1 begravelse er forrettet.

Sandra Therese Birkedal og Martin Christiansen ble konfirmert 8. mai. Juletrefest for voksne søndag 3. januar samt sommerbasaren torsdag 14. juli er avviklet som årlige foreteelser. Søndagskolen har i hele høst hatt  samlinger i kapellet på  søndager når det ikke har vært gudstjenester. Småbarnsforeldre med sine barn har vært innbudt til formiddagssamling med enkel servering flere ganger i løpet av året.

Ingrid Neset med tre venner hadde en flott konsert ”Som et hav” 7. juli. Vi ønsker dem hjertelig velkommen igjen.

Kristin Engemyr arrangerte ”Vi synger julen inn” 11. desember.  Lillesand skolekorps samt flere fra korpset i band og solosang medvirket, og det var også solosang av Cathrine Engemyr Eide og korsang av en gruppe Justøy-jenter. Oss nesten 150 tilstedeværende sang med på flere julesanger til korpsets toner. Sissel Engemyr serverte grøt etterpå. Det ble et meget vellykket arrangement som vi håper kan gjentas. Skolen deltok på skolegudstjeneste 20. desember.  Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                   

 

Justøy 8. januar 2017.  

Lars Bjørn Engemyr