Årsmelding 2017  
     
  Styret har i 2017 bestått av sogneprest Inger Johanne Vaags/Tore Gullaksen, Grethe Stousland Andersen, Mary Nora Aas-Hansen, Hilde Strandmo, Anders Thomassen, Øystein Børresen, Knut Pilskog og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer har vært Åshild Berg Kaldestad og May Robertstad. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder og Grethe Stousland Andersen sekretær. Mary Nora Aas-Hansen har hatt ansvar for innkjøp og Olav J. Neset utenfor styret har vært kasserer.

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2017. Kapellstyret har også dette året i forståelse med Lillesand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå blitt en barnebibel samt en liten engel som Grethe S Andersen har laget av en utgått salmebok. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (9 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. 8 5-klassinger fikk sitt Nytestamente ved utdelingen i november. Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 2. juli og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. Årets konfirmanter fikk en andaktsbok for ungdom som gave. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle justøyfolk over 80 år, 16 i tallet.

Nyanskaffelser i året som er gått:

Etter at kapellet ble tilkoplet offentlig vann og kloakk, ble det registrert unormalt høyt vannforbruk som skyltes lekkasje i varmtvannsbeholderen, så denne måtte skiftes ut.

Ved skjærtorsdagsgudstjenesten ble det spørsmål om sort klede til alteret. Det hadde vi ikke, men nå er det skaffet.

Pianoet ble stemt like før jul.

Ytterdøra har det lenge vært spørsmål om å gjøre noe med. Det har vært undersøkt mulighet for restaurering, men det lar seg vanskelig gjøres. Det er blitt til at vi går for ny dør som skal bli lik den gamle. Fotografier er tatt, og Bjarne Østerøy har tatt nøyaktige mål som er sendt til en spesialist på gamle dører som han har god erfaring med. Døra blir skiftet utpå våren når det blir varmere i været. Vi regner med at det hele vil komme på ca 50 000.-.

Bevaringen av gravsteder på den gamle kirkegården ser lysere ut. Kirkevergen har sendt melding om at alle gravminner over 70 år blir automatisk fredet. Men de som kan være en fare for besøkende eller som er nedslitt, overgrodd eller uleselig likevel kan bli fjernet. Derfor har kapellstyret gått i gang med å vaske og rengjøre de verste, så de dermed kan bli bevart. Da håper vi den saken kan være løst..

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 29. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute og kjørt vekk rester av hekken på den nye kirkegården som var stygg og måtte fjernes. Det ble servert grillpølser og saft, samt kake og kaffe til måltid. Oppslutningen var veldig bra, ca 20 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

Vi minner om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er: www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast side.

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 13. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, ca 65 000 kroner som igjen er ny rekord.

Loppemarkedet, som i mange år har vært avviklet på Brekkekjær, måtte dette året legges til Grendehuset. Det skjedde 27. mai, og innbrakte vel kr 22 000,- med god hjelp av dameforeningen og andre gode hjelpere. Noe av dette var rester etter dødsboet etter Ellen Mæbø som dermed totalt har gitt kapellet over 60 000 kroner

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med tiltross for at det på grunn av dårlig økonomi er fastlåst til kr 23 000 pr år for en 5-års periode fra 2013 til 2017. Dette beløpet er mottatt for 2017 (i januar 2018 - etter purringer), men i høst fikk vi sjokkmeldingen om at den dårlige økonomien gjorde at Fellesrådet ikke hadde økonomi til å leie kapellet for 2018. Etter budsjettforhandlingene i kommunestyret kan det allikevel synes som det kan ordne seg, men noen endelig beskjed har vi ikke fått.

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren, loppemarkedet og juletrefesten for voksne. Alt dette og enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

Søndagskolen drives av Inger Cecilie Neset med hjelp av Signe Thomassen, Mary Nora Aas-Hansen og Kristin Gustavsen. Tidspunktet var først kl 11, men ble så forsøkt kl 10 hver søndag som det ikke har vært gudstjeneste eller annen aktivitet i kapellet. Dessverre har det vært lite frammøte, så det kan være vanskelig å fortsette. Men det er trist om dette viktige arbeidet for de små må opphøre.

I klokkerturnusen har vi nå fått med Elisabeth Andresen Dobey.

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

Per Jacob Skaanes fortsetter tradisjonen med å ringe nyttårshelgen inn.

Toril og Øystein Børresen fortsetter rengjøringen av kapellet.

Sigurd Hortemo har stått for snøryddingen ved kapellet.

Fellesrådet ansatte våren 2017 ny organist. Det var den unge talentfulle Earling Nikolaisen som vi i kapellet også har hatt gleden av på gudstjenester og andre sammenhenger. Blant annet arrangerte han 26. november en konsert der vi sang salmer som var valgt ut etter ønske fra justøyfolk. Med seg hadde han Helene Jensen som sang nydelig solosang mellom fellessangavdelingene. Det var et flott arrangement, noe liknende kan forhåpentligvis gjentas til våren. Dessverre har Earling Nikolaisen på grunn av dårlige arbeidsforhold sagt opp sin stilling. Det er svært trist at vi mister ham, men vi kan håpe på at vi en gang kan få ham tilbake. Vi trenger ham.

Kapellets orgel synger trolig på siste vers. Det lyder ikke alltid som det skal, og er ustabilt. Det ble overhalt for vel et år siden, uten særlig forbedring. Videre inngrep vil være lite regningssvarende. Det ser derfor ut til at vi må se oss om etter nytt orgel. Earling Nikolaisen vil i tilfelle være behjelpelig med å skaffe noe som kan egne seg. Det vil jo bli en stor økonomisk belastning, men må trolig til.

I 2017 er det holdt 16 gudstjenester i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll som på grunn av regn måtte avvikles i kapellet, friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge og en skolegudstjeneste før jul.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Steinar Floberg, sogneprest Inger Johanne Vaags og Kathrine Skjerdal som fast tilsatte samt Tore Gullaksen som vikar for sognepresten. I tillegg har Magnus Ingvaldsen, Leif Møller Stray og Rino Rudsli forrettet ved forskjellige anledninger. Organistfunksjonen har vært utført av Dorothe Raschewitz, Marina Wikstad, Knut Ribe, Elin Brunborg, Earling Nikolaisen, Lene Glamsland og Ådne Svalastog. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av Olav Neset, Signe Thomassen, Elisabeth Andresen Dobey og Lars Bjørn Engemyr. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. De har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

I løpet av året er det forrettet 3 vielser og 7 barn er døpt. Det har ikke vært forrettet verken begravelser eller bisettelser dette året, kun en urnenedsettelse etter bisettelse annet sted.

Anders Thomassen, Sander William Egeberg Hansen og Lars Kristian Corneliussen Westnes ble konfirmert 14. mai. Juletrefest for voksne onsdag 4. januar samt sommerbasaren torsdag 13. juli er avviklet som årlige foreteelser. Søndagskolen har hatt samlinger i kapellet på søndager når det ikke har vært gudstjenester. Småbarnsforeldre med sine barn har vært innbudt til formiddagssamling med enkel servering første mandag hver måned..

Kristin Engemyr arrangerte ”Vi synger julen inn” 10. desember. Lillesand skolekorps samt flere fra korpset i band og solosang medvirket, og det var også solosang av Cathrine Engemyr Eide og korsang av en gruppe Justøy-jenter. Oss nesten 130 tilstedeværende sang med på flere julesanger til korpsets toner. Sissel Engemyr serverte grøt etterpå. Det ble et meget vellykket arrangement som vi håper kan gjentas. Ingrid Neset med to venner hadde en flott konsert ”Sæle Jolekveld” 18. desember. Vi ønsker dem hjertelig velkommen igjen. Konserten til Earling Nikolaisen er nevnt annet sted. Skolen deltok på skolegudstjeneste 20. desember. Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.

Justøy 14. januar 2018.

Lars Bjørn Engemyr