Årsmelding 2018  
     
 

Styret har i 2018 bestått av sogneprest Frode Fjeldbraaten, Grethe Stousland Andersen, Mary Nora Aas-Hansen, Hilde Strandmo, May Robertstad, Øystein Børresen, Earling Nikolaisen og Lars Bjørn Engemyr. Varamedlemmer  har vært Anders Thomassen og Hilde Østerøy. Lars Bjørn Engemyr har vært leder, Øystein Børresen nestleder og Grethe Stousland Andersen sekretær. Mary Nora Aas-Hansen har hatt ansvar for innkjøp og Olav J. Neset utenfor styret har vært kasserer.

 

Der er holdt 8 styremøter samt årsmøte i 2018. Kapellstyret har også  dette året i forståelse med Lillesand menighetsråd fulgt opp de oppgaver som Justøy menighetsråd hadde før. Oppgavene er: Gi forslag til ofringer samt opptelling av offerpenger. Offerpengene blir sendt med presten, så kirkekontoret sørger for videresending til mottakerne. Videre skal kapellstyret besørge en gave til alle dåpsbarn, mens kirkekontoret skaffer dåpslys. Gaven til dåpsbarna fra kapellet er nå blitt en barnebibel samt en liten engel som Grethe S Andersen har laget av en utgått salmebok. Kapellstyret sørger for utdeling av «Min egen kirkebok» samt invitasjon til alle 4-åringer (6 stykker) om å komme og motta den. Utdeling ble foretatt ved gudstjenesten i februar etter gammel tradisjon. 4 5-klassinger fikk sitt Nytestamente ved utdelingen i november.  Vi var behjelpelig ved den årlige gudstjenesten på Brekkestø Brygge 1. juli og kjøpte blomstergruppe til alteret for julen og påsken. Årets konfirmant fikk en andaktsbok for ungdom som gave. En bibel samt boka ”Sammen i kjærlighet” gis som gave fra kapellet til alle brudepar som er hjemmehørende eller oppvokst på Justøya. Like før jul ble det brakt rundt en blomsterhilsen til alle justøyfolk over 80 år, 15 i tallet.

 

Nyanskaffelser i året som er gått:

Den gamle ytterdøra som viste seg vanskelig å få restaurert er nå skiftet ut med ny dør. Denne er spesiallaget som nær kopi av den gamle. Bjarne Østerøy har skaffet den, og Kristen Østerøy har vært behjelpelig med å få satt den inn. Vi er godt fornøyd med den nye døra som vinden ikke lenger blåser tvers igjennom.

 

Det gamle orgelet holdt ikke lenger mål. Det var ustabilt , og var ikke lenger regningssvarende å vedlikeholde. Derfor måtte det byttes ut med et nytt. Med god hjelp av Earling Nikolaisen har vi nå fått det til. Det nye orgelet er av typen

Viscount Sonus 45 og er produsert i Italia. Det ble bestilt etter sommeren, og var allerede på plass tidlig i oktober. Det ble først spilt på ved gudstjenesten i oktober, og innvielseskonserten var 21. oktober. Vi er svært godt fornøyd med det nye orgelet, som vi vil ha glede av i mange år.

Orgelet er plassert på nordre sidegalleri. Derfor måtte det ominnredes en del på galleriet, med nye benker og forhøyning av rekkverket. Dette er utført av Egil Sandnes, som også besørget det nye orgelet opp og det gamle ned.

Det gamle orgelet ble forsøkt solgt via FINN. Ingen respons, så det havnet på Knudremyr.

For å finansiere orgelet ble flere tiltak satt i gang. For det første besørget Earling flere konserter med kollekt til orgelet. 1. mars var det konsert med Halvor Aasen på fiolin og Earling på tangenter. 12. april var det salmesangkveld der også Sissel Irene Sødal var med i tillegg til Earling. 7. juni var det konsert med Dr. Krafts klaverduo som besto av   Maria Gilberg Spikkeland og Earling. Og endelig var det salmekveld som innvielseskonsert for orgelet 21. oktober. Der deltok Nicklas Pedersen med saxofon, Sissel Irene Sødal og Anders Thomassen med solosang og Earling på tangenter. Ved alle disse konsertene var kapellet godt fylt opp og kollektene ga gode resultater.

I tillegg til dette ble øyas innbyggere oppfordret til å bidra ved å kjøpe en tangent hver for kr. 1000,-. Folk støttet veldig godt opp om dette også, så orgelet ble kjøpt og betalt.

 

Nytt kjøleskap er innkjøpt til erstatning for det gamle som ikke virket lenger.

Pianoet ble stemt 15. oktober.

 

Anstrengelsene for å få bevart gravstedene på den gamle kirkegården ser fortsatt ut til å ha gitt resultater.   Ifølge kirkevergen er alle gravminner over 70 år automatisk fredet. Men for å forhindre at stygge og uleselige gravstøtter skal bli fjernet har noen i kapellstyret tatt jobben med å vaske og rengjøre de verste. Vi håper derfor at alle gravstøttene på den gamle kirkegården som er i kapellets eie skal bli bevart.

 

Den årlige dugnaden ble lagt til lørdag 28. april da det ble vasket inne og rakt og ryddet ute. Det ble servert grillpølser og saft, samt kake og kaffe til måltid. Oppslutningen var veldig bra, ca 20 personer ble registrert. Det er hyggelig å ta et tak sammen, så vi oppfordrer til ny innsats kommende vår.

Kirkegårdsbenkene er vinterlagret i kjelleren hos Earling Nikolaisen.

En justøyboer har ytret ønske om flaggstang ved kapellet, men kapellstyret fant det for krevende å skjøtte flaggheising på en forsvarlig og respektfull måte.

 

Vi minner  om kapellets hjemmeside på internett som Kristin Engemyr har laget. Tips angående siden, gjerne bildemateriell fra aktiviteter i kapellet tas imot med takk. Adressen er:  www.justoy-kapell.no.

Facebook-side har vi også.

I menighetsbladet ”Kirkehilsen” har vi en fast  side.

 

Av inntekter må spesielt nevnes at årets sommerbasar 12. juli som er kapellets viktigste inntektskilde ga et veldig godt resultat, ny rekord igjen.

Ved to begravelser ble det samlet inn gaver til kapellet.

Kristen Østerøy har gitt juletre.

 

Fellesrådets leieinntekter kommer også godt med.  Høsten 2017 fikk vi sjokkmeldingen om at den dårlige økonomien gjorde at Fellesrådet ikke hadde økonomi til å leie kapellet for 2018. Dette ble det heldigvis en orden på. Etter en del påtrykk kom vi fram til at leien ble forhøyet for 2018 fra 23000,- til 24000,- og at den deretter skal følge prisindeksen.

 

Kapellstyret har gjennom året hatt god hjelp av dameforeningen, både med basaren og juletrefesten for voksne. Alt dette og enkeltgaver som er gitt samt frivillig innsats takker vi hjertelig for.

 

Søndagskolen som ble drevet av Inger Cecilie Neset måtte dessverre legges ned eller tas en pause fordi det var for lite frammøte.

En annen aktivitet som dessverre også har måttet ta en pause er småbarnstreff som May Robertstad og Grethe Andersen organiserte. Begge disse aktivitetene var svært ønsket, så det er å håpe at de kan komme i gang igjen.

 

Kapellet har i 2018 vært utleid til to arrangementer. 1. september hadde Gabriel Scott selskapet en samling.             12. desember arrangerte Peter Wemö en julekonsert. I den anledning utarbeidet kapellstyret retningslinjer for utleie av kapellet.

Rengjøringen av kapellet har de siste 4 årene vært utført av Toril og Øystein Børresen. Kapellstyret takker dem for en veldig godt utført jobb. Ny rengjører er Inga Kathrine Loland.

 

Thor Olav Govertsen fortsetter som revisor for kapellet.

Per Jacob Skaanes fortsetter tradisjonen med å ringe nyttårshelgen inn.

Sigurd Hortemo har stått for snøryddingen ved kapellet.

 

Kapellstyret har vært litt opptatt av å få til en ”frivillighetssentral” som kan gi kapellstyret bistand ved forskjellige tilfeller. Vi er veldig takknemlig hvis det er interesserte som kan tenke seg å hjelpe til å kjøre benker, bake kaker eller gi en hånd ved forskjellige tilstelninger som basar, juletrefest og lignende. Vennligst meld dere til kapellstyret.

 

I 2018 er det holdt 15 gudstjenester i kapellet. Inkludert i dette er også strandgudstjenesten på Hammervoll, friluftsgudstjenesten på Brekkestø Brygge og en skolegudstjeneste før jul.

Gudstjenestene har vært forrettet av prost Steinar Floberg, sogneprest Frode Fjeldbraaten og Kathrine Skjerdal som fast tilsatte samt Øystein Lied som vikar for sognepresten. I tillegg har Tore Gullaksen, Johan Østerhus, Gunvor Hofseth og Gunnar Stålsett forrettet ved forskjellige anledninger. Organistfunksjonen har vært utført av  Earling Nikolaisen, Solveig Vindholmen, Knut Ribe, Elin Brunborg, Marina Wikstad og Knut Geir Aas. Klokkerfunksjonen har vært utført på frivillig basis av  Olav Neset, Elisabeth Andresen Dobey og Lars Bjørn Engemyr. Kirketjenerfunksjonen har gått på omgang mellom kapellstyremedlemmene, der også varamedlemmene har tatt sin tørn. Varamedlemmene har også møtt på kapellstyremøtene. Gudstjenestene har ofte vært etterfulgt av kirkekaffe.

 

I løpet av året er 3 barn døpt, men ingen vielser er forrettet. Det er forrettet 2 begravelser og hele 5 bisettelser i kapellet. Ytterligere er 3 justøybeboere døde. Men de er ikke bisatt i kapellet. Daniel Emil Egeberg Hansen ble konfirmert 13. mai. Juletrefest for voksne søndag 7. januar samt sommerbasaren torsdag 12. juli er avviklet som årlige foreteelser. Kristin Engemyr og Cathrine Engemyr Eide arrangerte ”Vi synger julen inn” 9. desember.  Lillesand skolekorps samt flere fra korpset i band og solosang medvirket, og det var også solosang av Cathrine Engemyr Eide og korsang av en gruppe fra Justøy skole. Anne Marie Legreid og Mathilde Engemyr Eide samt Earling Nikolaisen og Per Jacob Skaanes medvirket også. Oss nesten 170 tilstedeværende sang med på flere julesanger til korpsets toner. Sissel Engemyr serverte grøt etterpå. Det ble et meget vellykket arrangement som vi håper kan gjentas. Konsertene til Earling Nikolaisen er nevnt annet sted. Skolen deltok på skolegudstjeneste 20. desember.  Vi håper å få til noen arrangementer i kapellet også kommende år. Tips og assistanse til arrangementer tar vi gjerne imot.

 

Vi vil så igjen ønske hverandre et godt nytt år og be om Guds velsignelse og ledelse av virksomheten i kapellet for året som ligger foran oss.                                  

Justøy 13. januar 2019.  

Lars Bjørn Engemyr